Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

EKO MARZANNA


Konkurs dodał(a) Marta Pawlas
miesiąc temu, wyświetleń 686


Wpis został sprawdzony przez moderatora

„EKO MARZANNA”
-  ogólnopolski konkurs prac

 

Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na EKO MARZANNĘ.

  

CELE PRZEGLADU:

-  kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów ludowych związanych z pożegnaniem zimy
i nadejściem wiosny;

- pobudzanie kreatywności i wyobraźni twórczej;

- popularyzowanie działalności artystycznej dzieci;

-  rozwijanie umiejętności manualnych;

- rozwijanie zainteresowań artystycznych;

- budowanie pozytywnych relacji w grupie, integracja grupy.

 

REGULAMIN KONKURSU:

-  Konkurs jest skierowany do wszystkich grup przedszkolnych i wychowawców;

- Marzannę należy wykonać w formie przestrzennej z różnego rodzaju surowców wtórnych oraz udokumentować w formie fotografii zapisanej w formacie jpg;

- Każda grupa przedszkolna może przesłać maksymalnie 2 zdjęcia;

- Każda fotografia powinna zawierać metryczkę według poniższego wzoru:

1. Nazwa oraz adres placówki przedszkola,

2. telefon kontaktowy, adres e-mail placówki,
3. Imię i nazwisko nauczyciela
4. Nazwa grupy przedszkolnej
5. Wiek dzieci

- Zdjęcia marzanny należy przesyłać do dnia 26.03.2021 r. na adres e-mail:

tszega91@gmail.com

lub

marta.pawlas@wp.pl

 

-  Wymagane jest przesłanie zgód zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, (Uczestnik przeglądu jednoznacznie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych umieszczonych na fotografii oraz na publikację fotografii  na stronie internetowej (ZAŁĄCZNIK NR 1, nr 2).

- Ocenie podlegają fotografie, które zostaną dostarczone do dnia 26 marca 2021 r. oraz spełniają wymagane kryteria:

  • zgodność z zasadami regulaminu,
  •  związek z tematem pracy,
  •  estetyka wykonanej pracy,
  •  oryginalność pracy.

 

Prace niezgodne z Regulaminem konkursu nie będą oceniane.

 

- Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

- Ogłoszenie wyników zostanie zaprezentowane na stronie internetowej placówki w dniu 29.03.2021r.


                  www.zsp-nieslyszacy.katowice.pl

- Laureaci konkursu i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o wygranej i formie dostarczenia nagród drogą e-mailową.

- Dyplomy za udział w konkursie zostaną wysłane drogą elektroniczną na wskazany w e-mailu adres.

Nauczyciele, pod kierunkiem których zostały wykonane prace, otrzymają podziękowania.

Wszelkich informacji udzielą  koordynatorzy konkursu :

Teresa Kubicka: tszega91@gmail.com  

Marta Pawlas: marta.pawlas@wp.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

………………………………………………………………………..

 w konkursie plastycznym „EKO MARZANNA” organizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących z siedzibą w 40-126 Katowicach, przy ul. Grażyńskiego 17, który jest wyłącznym administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu, opiekunów prawnych, przedszkolnych koordynatorów. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu organizacji i prawidłowego  przeprowadzenia Konkursu oraz  dostarczenia nagród uczestnikom, a uczestnik ma prawo w każdym momencie do wycofania zgody na ich przetwarzanie, co jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w konkursie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie wizerunku mojego dziecka znajdującego się na zdjęciu wraz z pracą konkursową w celach realizacji Konkursu, wyłonienia laureatów oraz prezentacjach pokonkursowych na stronie internetowej organizatora konkursu: www.zsp-nieslyszacy.katowice.pl.

.……………….……………………………
data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Oświadczenie nauczyciela o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) w celach wynikających z organizacji konkursu plastycznego „EKO MARZANNA”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu, opiekunów prawnych, przedszkolnych koordynatorów jest wyłącznie Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących z siedzibą w 40-126 Katowicach, przy ul. Grażyńskiego 17. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu organizacji i prawidłowego  przeprowadzenia Konkursu oraz  dostarczenia nagród uczestnikom, a uczestnik ma prawo w każdym momencie do wycofania zgody na ich przetwarzanie, co jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w konkursie.

……………….……………………………
data i podpis nauczyciela

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-03-26
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski

Organizator

Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących
Grażyńskiego 17
40-126 Katowice
32 258 43 59

Komentarze

Wyślij wiadomość do Marta Pawlas