Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Konkurs piosenki anglojęzycznej Let's sing!


Konkurs dodał(a) Ewa Machnowska
2 miesiące temu, wyświetleń 393


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole nr 429 w Warszawie

serdecznie zaprasza

wszystkie warszawskie przedszkolaki do udziału

w Międzyprzedszkolnym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej

„Let’s sing!"

Regulamin konkursu piosenki anglojęzycznej ,,Let’s sing!“

 

 

Organizator: Przedszkole nr 429 w Warszawie

Koordynatorzy: Ewa Machnowska, Malwina Malejki

 

Cele:

- zachęcenie dzieci do nauki języka angielskiego,

- promowanie aktywności twórczej wśród dzieci,

- prezentacja umiejętności wokalnych i językowych dzieci,

- przygotowanie dzieci do publicznych wystąpień, przezwyciężenie tremy i stresu, budzenie wiary we własne siły i możliwości.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Zadaniem uczestników jest zaśpiewanie piosenki w języku angielskim o tematyce zimowej/świątecznej i stworzenie do niej oprawy artystycznej. Mile widziane jest przebranie nawiązujące do charakteru utworu. Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestników.
   
 2. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym ze wszystkich przedszkoli publicznych w Warszawie.
   
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie teledysku do wybranej piosenki oraz wysłania go na płycie CD/DVD wraz z kartą zgłoszeniową na adres:

   

Przedszkole nr 429

ul. Skarbka z Gór 9A

03-287 Warszawa

z dopiskiem: KONKURS
 

 1. Termin oddania prac upływa z dniem 12.02.2021 r.
   
 2. Płyta z nagraniem powinna zawierać metryczkę: nazwa grupy, adres i nazwa placówki, imię i nazwisko nauczyciela.
   
 3. Każde przedszkole może zgłosić 1 zespół. Przez zespół rozumie się grupę przedszkolną.
   
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody przez rodzica na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celu realizacji założeń konkursu (w załączniku).
   
 5. Podkładem muzycznym może być akompaniament własny, bądź nagranie z płyty CD.
   
 6. Do oceny wykonawców powołana zostanie komisja, w skład której wchodzą: nauczyciel języka angielskiego, dyrekcja i nauczyciel wychowania przedszkolnego.
   
 7. Jury będzie oceniać stronę muzyczno- wokalną, interpretację prezentowanych utworów, ogólny wyraz artystyczny i pomysłowość.
   
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później, niż do końca lutego 2021 r.
   
 9. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Przedszkole nr 429 w Warszawie.
   
 10. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą e-mailową.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

do Międzyprzedszkolnego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej „Let’s sing!”

Dane przedszkola:

Pełna nazwa:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres:............................................................................................................................................

 

Telefon: .........................................................................................


Dane nauczyciela zgłaszającego:
 

Imię i nazwisko:..........................................................................................

 

Telefon:....................................................................................................

 

E-mail:........................................................................................................


Dane uczestników:

Nazwa grupy:........................................................................................

 

Tytuł utworu:..............................................................................................

 

....................................           ...............................                           ............................................
Pieczątka przedszkola                       Data                                       Podpis osoby zgłaszającej

 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

NA UDZIAŁ DZIECKA

W MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM KONKURSIE
PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ „LET’S SING”

ORGANIZOWANYM PRZEZ

PRZEDSZKOLE NR 429 W WARSZAWIE

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych

 

 

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….…….

(imię i nazwisko dziecka)

 

przez Przedszkole nr 429 ul. Skarbka z Gór 9a, 03-287 Warszawa w zakresie

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(podać zakres danych tj.: imię, nazwisko, wizerunek itd.)

 

w związku uczestnictwem w Międzyprzedszkolnym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej „Let’s sing!“

Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać ale nie

wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

………………………..………………………………….………………..

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zwanej dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu jest Przedszkole nr 429 ul. Skarbka z Gór 9a, 03-287 Warszawa reprezentowana przez Dyrektora zwana dalej Administratorem lub Placówką. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

 

tel.: 22 5103620 wew. 212

e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl

adres: Przedszkole nr 429 ul. Skarbka z Gór 9a, 03-287

 

 1. Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. zgoda.
 2. Celem przetwarzania danych jest uczestnictwo w konkursie przez Placówkę. Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe wzięcie udziału w konkursie. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna i w każdej chwili można ją wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom tylko jeśli taki obowiązek bądź uprawnienie wynikać będzie z przepisów prawa. Oprócz tego administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora, są to firmy informatyczne wspierające Placówkę od strony informatycznej/technicznej, firmy wykonujące usługi archiwizacyjne oraz firmy niszczące dokumenty.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na potrzeby konkursu do czasu wycofania tej zgody. Administrator może też takie dane usunąć wcześniej, jeśli uzna, że skończy się cel przetwarzania danych.
 7. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w związku z uczestnictwem w konkursie przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany o ile zachodzą przesłanki z art. 20 RODO.
 8. Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-02-12
Zasięg konkursu: Konkurs regionalny
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele
Uwagi: e-mail: ewap1810@gmail.com

Organizator

Przedszkole nr 429 w Warszawie
Skarbka z Gór 9A
03-287 Warszawa

Komentarze

Wyślij wiadomość do Ewa Machnowska