Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

XIII Ogólnopolski Konkurs Logopedyczno-Plastyczny "Chrząszcz brzmi..."


Konkurs dodał(a) Mariola Sitarz
8 miesięcy temu, wyświetleń 631


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu zaprasza do udziału

w XIII  Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno – Plastycznym  pt.

 „Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie – trudne wierszyki łamiące języki”
 

Celem konkursu jest rozwijanie werbalnej i plastycznej aktywności dzieci, kreatywności i zaangażowania ich opiekunów, stymulacja rozwoju mowy dzieci oraz dbałość o poprawna wymowę.

Opis konkursu:

Dzieci przygotowują prace plastyczną do wiersza  logopedycznego ( mile widziane wiersze  autorstwa własnego opiekuna). Wiersz powinien stanowić inspirację do wykonania pracy konkursowej oraz ma służyć wspomaganiu procesu terapeutycznego: stymulować rozwój mowy oraz poprawną wymowę, integrować opiekuna i jego podopiecznego.

Uczestnicy:

 • Dzieci w wieku przedszkolnym 3-9 lat (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych).
   

Regulamin:

 • Prace można wykonać  indywidualnie, w parach, w małych zespołach lub z całą grupą,
   
 • Technika wykonania prac oraz format pracy są dowolne.
   
 • Z jednej placówki można nadesłać maksymalnie 5 prac.
   
 • Prace należy opisać według wzoru (z tyłu pracy!)- czcionka Times New Roman 12:
  • Imię i nazwisko oraz wiek autora pracy,
  • Imię i nazwisko opiekuna,
  • Adres placówki, telefon, e-mail,
  • Tytuł i nazwisko autora wiersza,
 • Treść wiersza i nazwisko autora wiersza, na podstawie którego wykonano pracę, należy dodatkowo umieścić na osobnej, dołączonej do pracy kartce ( przyklejać  z tyłu pracy!)- czcionka Times New Roman 12.
 • Prace nie posiadające metryczki nie będą oceniane przez jury.
   
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania, opracowywania i publikacji prac oraz treści wierszy z zachowaniem nazwiska autora.
   
 • Termin nadsyłania prac do 19.02.2020 r. na adres:

  Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51

  ul. Jana Bytnara „Rudego” 1

  45-265 Opole

   
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie zgody Rodziców/opiekunów prawnych- załącznik 1 oraz zgody nauczycieli/logopedów/pedagogów specjalnych, pod opieką których prace dzieci zostały wykonane- załącznik 2, jak i autorów wierszy -załącznik 3,  na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

Przebieg konkursu:

 • Oceny prac plastycznych dzieci dokona jury, w skład którego wejdą plastycy, pedagodzy oraz  logopedzi.
   
 • Jury będzie brało pod uwagę zaangażowanie dzieci w wykonanie pracy, inwencję twórczą opiekunów.
   
 • Laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
   
 • Ogłoszenie wyników nastąpi 6.03.2020 r.
   
 • Dyplomy i podziękowania otrzymają tylko laureaci konkursu i ich opiekunowie.

Koordynatorzy konkursu : Mariola Turska-Sitarz, Marzena Okapiec, Urszula Niewiarkiewicz-Głąb

Organizator konkursu: Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu

Patronat honorowy:

 •   Polski Związek Logopedów
 •   Miesięcznik „ Bliżej Przedszkola”

 

Oświadczenie prawnych opiekunów (załącznik 1)

Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka:

…………………………………………………................................. lat...……

 w XIII Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno-Plastycznym „Chrząszcz brzmi  w trzcinie- trudne wierszyki łamiące języki”.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu.

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: ............................................................................................, dziecka z grupy ….…………………………….przedszkola………………………………………………………………………………………………………

przez Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu do celów związanych z jego udziałem w XIII Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno-Plastycznym  „Chrząszcz brzmi   w trzcinie- trudne wierszyki łamiące języki” w roku szkolnym 2019/2020.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1)    Administratorem zebranych danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu, ul. Jana Bytnara „Rudego” 1, 45-265 w Opolu;

2)    dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym

 z udziałem w  XIII Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno-Plastycznym  „Chrząszcz brzmi w trzcinie- trudne wierszyki łamiące języki” w roku szkolnym 2019/2020;

3)      podanie danych jest dobrowolne, chociaż odmowa ich podania jest równoznaczna

 z brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie;

4)      mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka i ich poprawiania.

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację danych  osobowych w celach związanych z konkursem, w tym na podanie informacji o uzyskaniu nagrody wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska dziecka, do publicznej wiadomości oraz na nieodpłatne wykorzystanie jego pracy przez organizatora konkursu w celach informacyjnych

 i promocyjnych.

Oświadczam także, że w imieniu reprezentowanego przeze mnie Dziecka upoważniam Organizatora do wykorzystania pracy konkursowej złożonej w XIII Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno-Plastycznym  „Chrząszcz brzmi w trzcinie- trudne wierszyki łamiące języki”. we wszelkich formach i zakresach eksploatacji, w szczególności do ekspozycji pracy w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym nr 51, ul. Jana Bytnara „Rudego” 1, 45-265 w Opolu; oraz publikowania pracy i jej kopii/ w inny sposób.

Oświadczam równocześnie, że praca wykonana została samodzielnie i nie narusza praw osób trzecich .

……………………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

*Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami       

 

 

Oświadczenie nauczycieli/logopedów/pedagogów specjalnych, pod opieką których prace dzieci zostały wykonane- (załącznik 2)

 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu.

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych: ............................................................................................, ….……

przez Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu do celów związanych z jego udziałem w XIII Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno-Plastycznym  „Chrząszcz brzmi   w trzcinie- trudne wierszyki łamiące języki” w roku szkolnym 2019/2020.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1)    Administratorem zebranych danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu, ul. Jana Bytnara „Rudego” 1, 45-265 w Opolu;

2)    Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym

 z udziałem w  XIII Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno-Plastycznym  „Chrząszcz brzmi w trzcinie- trudne wierszyki łamiące języki” w roku szkolnym 2019/2020;

3)    podanie danych jest dobrowolne, chociaż odmowa ich podania jest równoznaczna

 z brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie;

4)    mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka i ich poprawiania.

Oświadczam równocześnie, że praca wykonana została samodzielnie i nie narusza praw osób trzecich .

……………………………………………

          Data i podpis

 

 

 

 

 

Oświadczenie autora wiersza (załącznik 3)

 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu.

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych ….…………………………… …………………………………………………..

przez Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu do celów związanych z jego udziałem w XIII Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno-Plastycznym  „Chrząszcz brzmi                       w trzcinie- trudne wierszyki łamiące języki” w roku szkolnym 2019/2020.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1)    Administratorem zebranych danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu, ul. Jana Bytnara „Rudego” 1, 45-265 w Opolu;

2)    dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym

 z udziałem w  XIII Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno-Plastycznym  „Chrząszcz brzmi w trzcinie- trudne wierszyki łamiące języki” w roku szkolnym 2019/2020;

3)    podanie danych jest dobrowolne, chociaż odmowa ich podania jest równoznaczna

 z brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie;

4)    mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka i ich poprawiania.

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i publikację danych  osobowych w celach związanych z konkursem, w tym na podanie do publicznej wiadomości treśc wiersza oraz na nieodpłatne wykorzystanie jego treści przez organizatora konkursu w celach informacyjnych.

Oświadczam także, że w upoważniam Organizatora do wykorzystania wiersza  w XIII Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno-Plastycznym  „Chrząszcz brzmi w trzcinie- trudne wierszyki łamiące języki”, w szczególności do ekspozycji pracy w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym nr 51, ul. Jana Bytnara „Rudego” 1, 45-265 w Opolu;

Oświadczam równocześnie, że praca wykonana została samodzielnie i nie narusza praw osób trzecich .

……………………………………………

Data i podpis autora wiersza

*Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami       

 

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2020-02-19
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele
Uwagi: Patronat honorowy: Polski Związek Logopedów, miesięcznik Bliżej Przedszkola

Organizator

Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu
ul. Jana Bytnara
45-265 Opole
774555858

Komentarze

Wyślij wiadomość do Mariola Sitarz