Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Jesienna pogoda"


Konkurs dodał(a) Beata Ambroży
7 miesięcy temu, wyświetleń 679


Wpis został sprawdzony przez moderatora

REGULAMIN OGÓLOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„JESIENNA POGODA”

I. ORGANIZATOR

 • Konkurs organizowany jest przez Przedszkole Miejskie nr 50 w Sosnowcu.
 • Siedziba Organizatora:

Przedszkole Miejskie nr 50

ul. Franciszkańska 19

41-200 Sosnowiec

Tel. 32 266 75 78

e-mail: p50@sosnowiec.edu.pl

II. CELE KONKURSU

 • doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi,
 • rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych,
 • nabywanie umiejętności łączenia różnych materiałów,
 • zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, w dwóch kategoriach wiekowych 3-4-latki, 5-6-latki.
 • Format pracy A4, technika dowolna, płaska.
 • Zgłaszane prace muszą być wykonane indywidualnie (prace zespołowe nie będą oceniane).
 • Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko JEDNĄ pracę.
 • Placówka dostarcza maksymalnie 3 prace (po 1 z każdej kategorii).
 • Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę wypełnioną drukowanymi literami zawierającą informacje:
 • imię i nazwisko autora pracy,
 • imię i nazwisko nauczyciela,
 • pełną nazwę placówki, adres wraz z województwem, telefon oraz e-mail szkoły (Załącznik nr 1).
 • Oświadczenia podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych należy dostarczyć wraz z pracą na adres Organizatora (Załącznik nr 2).
 • Prace należy składać do dnia 2 grudnia 2019 r. lub przesłać na adres placówki (liczy się data stempla pocztowego):
   

Przedszkole Miejskie nr 50

ul. Franciszkańska 19

41-200 Sosnowiec

 

 • Ogłoszenie wyników konkursu 10 grudnia 2019 r. na stronie internetowej przedszkola: www.p50sosnowiec.edupage.org.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych.
 • Nadesłane prace nie będą zwracane.
 • Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielimy telefonicznie pod numerem:604 523 928 (p. Justyna Kasza), 504 863 360 (p. Danuta Rylska) lub pod adresem e-mail : justynakasza@o2.pl, danuta.rylska@o2.pl.

 IV. OCENA PRAC

 • Jury przy ocenie prac bierze pod uwagę:
 • ogólne wrażenie artystyczne,
 • nawiązanie do tematu.
 • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
 • I kategoria 3-4-latki,
 • II kategoria 5-6-latki.
 • Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody i pamiątkowe dyplomy. Dla opiekunów plastycznych przewidziane są podziękowania.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Autorzy prac (w ich imieniu rodzice/opiekunowie, nauczyciele) wyrażają zgodę na nieodpłatne umieszczanie swoich danych osobowych (w przypadku osób nagrodzonych) zdjęć prac, prac na wystawie pokonkursowej, na stronie internetowej Organizatora oraz w prasie. (Załącznik nr 2).

 

Wszystkim uczestnikom życzymy oryginalnych pomysłów i sukcesów w konkursie

                                               Organizatorzy: mgr Justyna Kasza, mgr Danuta  Rylska

 

 

         Załącznik nr 1

 

 

 

Metryczka

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko autora pracy

 

Wiek

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

Pełna nazwa placówki

 

Adres placówki (kod pocztowy, nazwa miejscowości i województwa)

 

Telefon i adres e-mail szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Załącznik nr 2

 

 

OŚWIADCZENIE ROZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

 

            Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ….................................................................................................…………………………………….

w konkursie plastycznym pt. „Jesienna pogoda” organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 50 w Sosnowcu oraz przetwarzania danych osobowych do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją.                                                      

        …………………………................................

                                                                                (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO)  informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowychjest Przedszkole Miejskie Nr 50 41-200 Sosnowiec, ul. Franciszkańska  19, tel. 032 266-75-78, e-mail: p50@sosnowiec.edu.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą tyko i wyłącznie do celów związanych bezpośrednio
  z konkursem i jego promocją tzn. publikacją pracy dziecka na stronie internetowej organizatora konkursu, opracowanie dyplomu, podziękowania, wystawie pokonkursowej w Przedszkolu Miejskim nr 50.
 3. W przypadku zajęcia przez uczestnika konkursu jednego z trzech miejsc bądź wyróżnienia, organizator konkursu opublikuje na stronie internetowej imię i nazwisko uczestnika oraz numer przedszkola, z którego wpłynęła dana praca.
 4. Rodzic/opiekun prawny może cofnąć wyrażoną zgodę w formie telefonicznej bądź na adres e- mail organizatora konkursu.

 

…………………………................................       

   (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-12-02
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 50
Franciszkańska 19
41-200 Sosnowiec
604 523 928 (p. Justyna Kasza),

Komentarze

Wyślij wiadomość do Beata Ambroży