Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Jesienna pogoda"


Konkurs dodał(a) Beata Ambroży tydzień temu, wyświetleń 302


Wpis został sprawdzony przez moderatora

REGULAMIN OGÓLOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„JESIENNA POGODA”

I. ORGANIZATOR

 • Konkurs organizowany jest przez Przedszkole Miejskie nr 50 w Sosnowcu.
 • Siedziba Organizatora:

Przedszkole Miejskie nr 50

ul. Franciszkańska 19

41-200 Sosnowiec

Tel. 32 266 75 78

e-mail: p50@sosnowiec.edu.pl

II. CELE KONKURSU

 • doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi,
 • rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych,
 • nabywanie umiejętności łączenia różnych materiałów,
 • zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, w dwóch kategoriach wiekowych 3-4-latki, 5-6-latki.
 • Format pracy A4, technika dowolna, płaska.
 • Zgłaszane prace muszą być wykonane indywidualnie (prace zespołowe nie będą oceniane).
 • Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko JEDNĄ pracę.
 • Placówka dostarcza maksymalnie 3 prace (po 1 z każdej kategorii).
 • Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę wypełnioną drukowanymi literami zawierającą informacje:
 • imię i nazwisko autora pracy,
 • imię i nazwisko nauczyciela,
 • pełną nazwę placówki, adres wraz z województwem, telefon oraz e-mail szkoły (Załącznik nr 1).
 • Oświadczenia podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych należy dostarczyć wraz z pracą na adres Organizatora (Załącznik nr 2).
 • Prace należy składać do dnia 2 grudnia 2019 r. lub przesłać na adres placówki (liczy się data stempla pocztowego):
   

Przedszkole Miejskie nr 50

ul. Franciszkańska 19

41-200 Sosnowiec

 

 • Ogłoszenie wyników konkursu 10 grudnia 2019 r. na stronie internetowej przedszkola: www.p50sosnowiec.edupage.org.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych.
 • Nadesłane prace nie będą zwracane.
 • Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielimy telefonicznie pod numerem:604 523 928 (p. Justyna Kasza), 504 863 360 (p. Danuta Rylska) lub pod adresem e-mail : justynakasza@o2.pl, danuta.rylska@o2.pl.

 IV. OCENA PRAC

 • Jury przy ocenie prac bierze pod uwagę:
 • ogólne wrażenie artystyczne,
 • nawiązanie do tematu.
 • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
 • I kategoria 3-4-latki,
 • II kategoria 5-6-latki.
 • Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody i pamiątkowe dyplomy. Dla opiekunów plastycznych przewidziane są podziękowania.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Autorzy prac (w ich imieniu rodzice/opiekunowie, nauczyciele) wyrażają zgodę na nieodpłatne umieszczanie swoich danych osobowych (w przypadku osób nagrodzonych) zdjęć prac, prac na wystawie pokonkursowej, na stronie internetowej Organizatora oraz w prasie. (Załącznik nr 2).

 

Wszystkim uczestnikom życzymy oryginalnych pomysłów i sukcesów w konkursie

                                               Organizatorzy: mgr Justyna Kasza, mgr Danuta  Rylska

 

 

         Załącznik nr 1

 

 

 

Metryczka

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko autora pracy

 

Wiek

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

Pełna nazwa placówki

 

Adres placówki (kod pocztowy, nazwa miejscowości i województwa)

 

Telefon i adres e-mail szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Załącznik nr 2

 

 

OŚWIADCZENIE ROZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

 

            Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ….................................................................................................…………………………………….

w konkursie plastycznym pt. „Jesienna pogoda” organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 50 w Sosnowcu oraz przetwarzania danych osobowych do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją.                                                      

        …………………………................................

                                                                                (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO)  informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowychjest Przedszkole Miejskie Nr 50 41-200 Sosnowiec, ul. Franciszkańska  19, tel. 032 266-75-78, e-mail: p50@sosnowiec.edu.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą tyko i wyłącznie do celów związanych bezpośrednio
  z konkursem i jego promocją tzn. publikacją pracy dziecka na stronie internetowej organizatora konkursu, opracowanie dyplomu, podziękowania, wystawie pokonkursowej w Przedszkolu Miejskim nr 50.
 3. W przypadku zajęcia przez uczestnika konkursu jednego z trzech miejsc bądź wyróżnienia, organizator konkursu opublikuje na stronie internetowej imię i nazwisko uczestnika oraz numer przedszkola, z którego wpłynęła dana praca.
 4. Rodzic/opiekun prawny może cofnąć wyrażoną zgodę w formie telefonicznej bądź na adres e- mail organizatora konkursu.

 

…………………………................................       

   (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-12-02
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 50
Franciszkańska 19
41-200 Sosnowiec
604 523 928 (p. Justyna Kasza),
Komentarze
Wyślij wiadomość do Beata Ambroży