Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

KONKURS DLA NAUCZYCIELI "W KRAINIE BAJEK"


Konkurs dodał(a) anna słomnicka-matyjaszczyk 2 miesiące temu, wyświetleń 410


Wpis został sprawdzony przez moderatora

„W krainie bajek - wykorzystanie baśni i bajek w pracy z dziećmi”

 

Cele konkursu:

  1. Dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i pomysłami z innymi nauczycielami.

 

Zasady konkursu:

1.   Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 400 przy ul. Lokajskiego 2  w Warszawie.

2.   Konkurs organizowany jest dla nauczycieli przedszkoli z Warszawy i okolic.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1.   Przedmiotem konkursu jest przygotowanie scenariusza zajęć dla dzieci przedszkolnych dotyczącego wykorzystania bajek i baśni w pracy z dziećmi w przedszkolu i przesłanie go w wersji elektronicznej na adres:

dzieci400@interia.pl

 

lub w wersji papierowej na adres:

 

Przedszkole Nr 400 ul. Lokajskiego 2

02-793 Warszawa

z dopiskiem KONKURS DLA NAUCZYCIELI
 

2.   Scenariusz musi zawierać elementy tj.: imię i nazwisko nauczyciela, adres, e-mail, adres i numer telefonu placówki, temat zajęć, grupa wiekowa, cele, środki dydaktyczne, przebieg zajęć. Dodatkowym atutem będą dołączone zdjęcia z realizacji zajęć oraz zdjęcia pomocy dydaktycznych.

3.   Każdy nauczyciel może nadesłać max. 2 scenariusze. Muszą być to prace indywidualne. Do scenariusza należy dołączyć podpisany załącznik nr 1.

4.  Termin składania scenariusza upływa z dniem 15.04.2019 r.

5.   Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac do dnia 18.04.2019r.

6.   Jury podczas oceny scenariuszy będzie kierować się następującymi kryteriami:

  • atrakcyjność (połączenie treści edukacyjnych z ciekawą formą przekazu)
  • poprawność metodyczna
  • zgodność z podstawą programową wychowania przedszkolnego
  • różnorodność w doborze pomocy dydaktycznych
  • dostosowanie zajęć do możliwości dzieci

7. Ogłoszenie wyników nastąpi  do 19.04.2019 r.

    Lista  osób nagrodzonych  w konkursie zostanie opublikowana na:
-   stronie internetowej przedszkola w zakładce Konkursy oraz  zostanie wysłana do nauczycieli na adres e-mail.

8. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody drogą pocztową.

9. Podziękowania dla nauczycieli biorących udział w konkursie wysyłamy wyłącznie w formie elektronicznej.

10. Nadesłane scenariusze stają się własnością Organizatora i nie będą odsyłane   autorom.

11. Nadesłanie scenariusza na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu wszystkich warunków niniejszego regulaminu, a także jest potwierdzeniem wyrażenia przez nich zgody na:

  • przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych każdego uczestnika konkursu w oparciu o wyrażoną zgodę, w tym imienia i nazwiska, danych placówki przedszkolnej w celach związanych z organizacją konkursu.
  • Umieszczenia imienia i nazwiska laureatów na stronie internetowej Przedszkola nr 400, stronie blizejprzedszkola.pl.

-    Administratorem danych przetwarzanych w celu organizacji konkursu jest  Przedszkole nr 400  z  siedzibą w Warszawie. Dane osobowe przetwarzane w wyżej określonym zakresie są zebrane dobrowolnie przez Organizatora od uczestników. Uczestnicy są poinformowani o prawie dostępu do treści danych osobowych i prawie ich poprawiania .

12. Uczestnicy konkursu oświadczają, że przysługują im jako twórcom wyłączne autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłaszanych scenariuszy, w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia  konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.


Dodatkowych informacji udzielają nauczycielki:
Anna Słomnicka-Matyjaszczyk  
Katarzyna Długokęcka
 nr telefonu 22-648-72-12

 

 

Konkurs objęty jest Patronatem Honorowym Burmistrza Dzielnicy Ursynów.
 

Załącznik nr 1

Oświadczam, że znam i akceptuję zapisy regulaminu konkursu.

W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Przedszkola nr 400 moich danych osobowych jako uczestnika konkursu „W krainie bajek -wykorzystanie baśni i bajek w pracy z dziećmi”

Ponadto potwierdzam, że zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania przez Przedszkole nr 400 moich danych osobowych w związku z moim udziałem w w/w konkursie  zgodnie z art. 13 RODO.

 

 

 

………………………………………                      ……………….….……………………

            (miejscowość i data ,                                        (podpis)                  

 

 

 

Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Przedszkola nr 400 mojego wizerunku jako uczestnika konkursu  „W krainie bajek -wykorzystanie baśni i bajek w pracy z dziećmi”.

 

 

……….…………………...              ........................………...............................

         (miejscowość, data)                      (czytelnie imię i nazwisko )

 

 

 

 

Podstawa prawna:

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

 

 

Załącznik nr 2

INFORMACJA

(adresowana do uczestnika konkursu W KRAINIE BAJEK -wykorzystanie baśni i bajek w pracy z dziećmi”).

 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

 

1. Administrator Pani/Pana  danych osobowych:

Przedszkole nr 400
w Warszawie, 02-793 Warszawa ul. Lokajskiego 2, tel. 22 648 72 12,  e-mail: p400@edu.um.warszawa.pl, adres strony internetowej: www.przedszkole400.waw.pl.

2. Inspektor ochrony danych: ursynow.oswiata.iod2@edu.um.warszawa.pl

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

a) udział Pani/Pana;w konkursie W KRAINIE BAJEK -wykorzystanie baśni i bajek w pracy z dziećmi”)

b) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO - w celu promowania działalności placówki

c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z 2009 r. Nr 126, poz. 1041, z 2014r. poz. 1290 oraz z 2017 r. poz. 1580).

4. Dane osobowe:

a) nie będą przekazywane osobom trzecim;

b) mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania:

? na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

? na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

c) będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

5. Dane przechowywane będą do końca roku szkolnego 2018/2019.

6. Przysługujące Pani/Panu prawa na podstawie RODO:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15), do ich sprostowania (art. 16), ograniczenia przetwarzania (art. 18);

b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału Pani/Pana w konkursie.

8. Podane dane osobowe nie będą służyć do monitorowania zachowania celem zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania

 

 

 

 

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-04-15
Zasięg konkursu: Konkurs regionalny
Uczestnicy: Nauczyciele

Organizator


Przedszkole nr 400
Lokajskiego 2
02-793 Warszawa
22 6487212
Komentarze
Wyślij wiadomość do anna słomnicka-matyjaszczyk