Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

W poszukiwaniu wiosny


Konkurs dodał(a) Małgorzata Jamróz 2 tygodnie temu, wyświetleń 367


Wpis został sprawdzony przez moderatora

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W WIŚNIOWEJ - ODDZIAŁ WIERZBANOWA

Zapraszamy do ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla przedszkoli

  „W poszukiwaniu wiosny”

 

 Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego:

Organizator

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe w Wiśniowej - Oddział Przedszkolny w Wierzbanowej.

CELE KONKURSU:

-  inspirowanie dzieci w wieku przedszkolnym do pracy twórczej;

- wyzwolenie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną,

- rozbudzanie zainteresowań przyrodą, jej bogactwem i pięknem,

- wzbogacanie warsztatu plastycznego.
 

Warunki uczestnictwa

 

  1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej.
     
  2. Konkurs przeznaczony jest dla dwóch kategorii wiekowych:

           I kategoria wiek od 3 do 4 lat,

         II kategoria wiek od 5 do 6 lat.

3. Prace powinny być wykonane indywidualnie, przy niewielkim wsparciu nauczyciela lub rodzica. Prace wykonane przez osoby dorosłe nie będą dopuszczone do konkursu.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace spełniające następujące kryteria: wykonane dowolną manualną techniką plastyczną PŁASKĄ: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, techniki łączone (bez użycia materiałów sypkich), sporządzone w formacie nie większym niż A4.   

6.  Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwa i dokładny adres placówki, nr telefonu, adres email, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.     

     
7.  Kryteria oceny: zgodność z regulaminem, pomysłowość i niepowtarzalność, wrażenie artystyczne, estetyka wykonania.

8.   Ilość prac z jednej placówki: maksymalnie 2 prace.

9.   Termin nadsyłania prac: 18.03.2019 r.

10. Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.

11. Do pracy konkursowej należy dołączyć zgody stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3, będące integralną częścią niniejszego regulaminu.

12. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody  w Konkursie.

13..  Oceny prac dokona komisja konkursowa złożona z pracowników pedagogicznych przedszkola.

 14..  Nauczyciele przygotowujący do konkursu otrzymają dyplomy udziału/podziękowania w formie elektronicznej.

 15.    Laureaci konkursu (miejsca od 1-3 oraz wyróżnienia) otrzymają dyplomy i drobne upominki..

16.    Wszystkie nadesłane prace zostaną wyeksponowane w przedszkolu.

 17.  Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22 marca 2019 r ,a wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej przedszkola http://przedszkole-wisniowa.edu.pl

 18.  Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres:

 

ZPO Wiśniowa – Oddział Przedszkolny w Wierzbanowej

32-412 Wiśniowa

Wierzbanowa 100

woj. małopolskie

z  dopiskiem Konkurs „W poszukiwaniu wiosny”

 

 Organizator: Małgorzata Jamróz

19. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników.

 Postanowienia Końcowe

20.. Przedszkole w Wiśniowej – Oddział w Wierzbanowej  zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie niniejszego regulaminu.

21. Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie. Odwołania nie będą uwzględnione.

22. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie internetowej i jest on tożsamy z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Załącznik nr 1

Oświadczenie rodzica (wypełnić drukowanymi literami)

 

Imię i nazwisko dziecka: ..........................................................................

Nazwa, adres placówki: ..........................................................................

..........................................................................

Wyrażam zgodę na  publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej dla potrzeb konkursu  plastycznego  pt. „W poszukiwaniu wiosny” organizowanego przez Przedszkole Samorządowe w Wiśniowej – Oddział Wierzbanowa.

 

….......................................                                                  ….....................................

(miejscowość i data)                                             (podpis rodzica/ opiekuna)

 

 

 

Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. (zwane dalej RODO)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

..........................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

 

w związku z udziałem w ogólnopolskim konkursie plastycznym  pt. „W poszukiwaniu wiosny” organizowanym przez Przedszkole Samorządowe w Wiśniowej –Oddział Wierzbanowa, 32-412 Wiśniowa Wierzbanowa 100, w celu przetwarzania i umieszczania danych osobowych na stronie internetowej placówki, umieszczenia danych laureatów na ewentualnej wystawie pokonkursowej.

 

……………………….………………….……………

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

 

 

Załącznik nr 3

ZGODA NAUCZYCIELA na przetwarzanie danych osobowych

 

Ja .......................................................................... wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu  plastycznym pt. „W poszukiwaniu wiosny” organizowanym przez Przedszkole Samorządowe w Wiśniowej- Oddział Wierzbanowa 32-412 Wiśniowa Wierzbanowa 100 moich danych osobowych .....................................(imię, nazwisko, adres e-mail) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

 

……………………..                  …………………………………

Miejscowość i data                     Podpis nauczyciela

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-03-18
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator


Oddział Przedszkolny w Wierzbanowej
Wierzbanowa 100
32-412 Wiśniowa
504464153
Komentarze
Wyślij wiadomość do Małgorzata Jamróz