Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Nasze psiaki i kociaki


Konkurs dodał(a) Ewa Kalita 2 tygodnie temu, wyświetleń 624


Wpis został sprawdzony przez moderatora

 Ogólnopolski konkurs plastyczny 

„Nasze psiaki i kociaki”
 

CELE KONKURSU:

  • prezentacja twórczości plastycznej,
  • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,
  • budzenie zainteresowania technikami plastycznymi,
  • kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt,
  •  wzmacnianie wiary we własne możliwości.
     

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, ul. Rejowiecka 76.

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5 i 6 letnich. Każda placówka może przesłać maksymalnie 2 prace z jednej kategorii wiekowej.

3. Termin nadsyłania prac od 30 stycznia  do 22 lutego 2019 r.

4. Oceny prac dokona komisja konkursowa złożona z pracowników pedagogicznych placówki. Pod uwagę będą brane zastosowane techniki plastyczne, pomysłowość, ogólne wrażenie artystyczne oraz estetyka wykonania.

5. Do zgłaszanych prac należy dołączyć: zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzania danych osobowych;  zgodę nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została przygotowana na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Nasze psiaki i kociaki”.


6. Technika prac dowolna, płaska; format pracy A4 lub A3.

7. Prace powinny zawierać metryczkę: imię i nazwisko, wiek dziecka, nazwę i dokładny adres placówki, nr telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

8. Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 lutego 2019 r.  Wyniki zostaną ogłoszone na stronie miesięcznika Bliżej Przedszkola.

10. Laureaci konkursu (miejsca od I do  III ) otrzymają nagrody i dyplomy, które przesłane zostaną pocztą.

11. Nauczyciele przygotowujący dzieci do konkursu oraz dzieci biorące udział otrzymają dyplomy i podziękowania w formie elektronicznej na podany adres e-mail.

12. Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać do 22.02.2019 r.  na adres:
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Rejowiecka 76

22-100 Chełm


z dopiskiem Konkurs „Nasze psiaki i kociaki”


Załącznik nr1
Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na udział dziecka w ogólnopolskim  konkursie plastycznym pod hasłem „Nasze psiaki i kociaki” organizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ..................................................................................
                                                                                      (imię i nazwisko dziecka)
 w ogólnopolskim  konkursie plastycznym pod hasłem „Nasze psiaki i kociaki” organizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie                                                         


                                                                                 ..................................................................
                                                                                   (data, podpis rodziców/ opiekunów prawnych)

 

OŚWIADCZENIE WYRAŻENIA ZGODY
 NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany/podpisana .......................................................................................
                                                         (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka /podopiecznego ...................................................................... ( imię i nazwisko dziecka) przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3            z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie przy ul. Rejowieckiej 76 udostępnionych na potrzeby plastycznego  konkursu ogólnopolskiego "Nasze psiaki i kociaki" w celu publikacji wyników konkursu (w tym na stronie internetowej przedszkola). Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność       z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

                                                                                            ......................................................................
                                                                                          (Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)
*niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE WYRAŻENIA ZGODY
 NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany/podpisana .......................................................................................
                                                         (imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego)
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych..................................................................... ( imię i nazwisko dziecka) przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie przy ul. Rejowieckiej 76 udostępnionych na potrzeby plastycznego  konkursu ogólnopolskiego "Nasze psiaki i kociaki" w celu publikacji wyników konkursu (w tym na stronie internetowej przedszkola). Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność      z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

                                                                                     .....................................................................
                                                                                    (Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)
*niepotrzebne skreślić

 


Załącznik nr 3
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:
Administratorem  danych  jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie przy                  ul. Rejowieckiej 76
U Administratora został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w formie korespondencyjnej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niewyrażenia zgody na wykorzystanie                       i przetwarzanie danych jest skreślenie z listy uczestników konkursu.
Dane osobowe przetwarzane będą w konkursie pod hasłem "Nasze psiaki i kociaki" oraz publikacji jego wyników i będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Osoba, której dane dotyczą posiada  prawo do:
- żądania  dostępu do  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się   z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych - -Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
cofnięcia zgody  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-02-22
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski

Organizator


Przedszkole Miejskie Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
Rejowiecka 76
22-100 Chełm
600-804-948
Komentarze
Wyślij wiadomość do Ewa Kalita