Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA
Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Suknia Pani Jesień" Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego

Konkurs dodał(a) Grażyna Kurp ( komentarzy)
Dodane 5 miesięcy temu, wyświetleń 885

Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole Miejskie nr 17 w Jaworznie serdecznie zaprasza dzieci do udziału w ogólnopolskim  konkursie plastycznym

 "Suknia Pani Jesień"

 

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego

Czas trwania konkursu: 02.10.2017 r. - 31.10.2017 r.

 

Cel konkursu:

  • rozwijanie aktywności twórczej dzieci,
  • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez  popularyzowanie różnorodnych form plastycznych,
  • uwrażliwianie dzieci na otaczającą przyrodę  i zmieniające się pory roku.

 

Organizator:
Przedszkole Miejskie nr 17

ul. T. Kościuszki 6;  43 – 602 Jaworzno

nr telefonu: 32 7629241;  32 7629242;

 

Koordynatorzy konkursu: Grażyna Kurp, Angelika Ganik,
 

Zasady wykonania prac:

Z danej placówki można nadesłać cztery prace konkursowe, każde dziecko może wykonać indywidualnie jedną pracę.   Wytwory pracy zgłoszone na konkurs przechodzą na  własność organizatora. Udział w konkursie jest  jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć prac plastycznych oraz przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu na stronie internetowej przedszkola   oraz facebooku. Uczestnicy wyrażają zgodę na prezentację prac oraz danych osobowych w wystawie po konkursowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej filia Szczkowa.

 

Technika i format pracy:

- prace należy wykonać w formacie A4 lub mniejszym,

- mogą być wykonane dowolną techniką

 

Adresaci konkursu:

Adresatami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym

Kategorie wiekowe:

  • dzieci 3 - 4-letnie;
  • dzieci 5 – 6-letnie;

Organizator przewiduje przyznanie nagród w każdej kategorii wiekowej za I, II i III miejsce.

Kryteria oceny:

  • trudność wykonania
  • wrażenia estetyczne (pomysłowość, atrakcyjność)
  • estetyka wykonania

Termin i miejsce składania prac:

Prace konkursowe należy składać osobiście bądź przesłać pocztą na wskazany adres Organizatora z dopiskiem KONKURS:

 

Przedszkole Miejskie nr 17

ul. T. Kościuszki 6

43 – 602 Jaworzno


 Prace dostarczone po wskazanym terminie nie będą oceniane. Termin składania prac konkursowych upływa 31.10.2017 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu:

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie  internetowej przedszkola: przedszkole17jaworzno.edupage.org  oraz facebooku do 10.11.2017 r.

Opiekunowie/nauczyciele wychowanków biorących udział w konkursie, którzy chcieliby otrzymać podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu proszeni są o załączenie do wysyłanych prac, zwrotnej koperty A4 wraz ze znaczkiem.

Każda praca powinna posiadać doczepioną metryczkę.
 

Metryczka pracy konkursowej

Imię i nazwisko uczestnika: ...........................................

Wiek dziecka: .....................................................

Nazwa i adres placówki:  ...............................................

.........................................................................................

 Imię i nazwisko opiekuna:..............................................

Telefon kontaktowy:........................................................

Adres e-mailowy:.............................................................

Zgoda rodzica

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w  ogólnopolskim konkursie plastycznym „Suknia Pani  Jesień” organizowanym przez Przedszkole Miejskie   Nr 17  w Jaworznie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z Regulaminu        Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku   o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.                                                                                                               

Podpis rodzica/prawnego opiekuna   .....................................                                                                                                  Miejscowość, data......................................

Dodatkowe informacje

Termin: 2017-10-31
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 17
T. Kosciuszki
43 - 602 Jaworzno
32 7629241; 32 7629242;