pełna oferta
Kontrola zarządcza w przedszkolu - NOWE, POSZERZONE WYDANIE!
Stara cena: 55.00 zł
Cena: 20.00

NOWE, UZUPEŁNIONE WYDANIE poszerzone o:

 

Ocenę okresową pracowników

  • Formularz przebiegu rozmowy oceniającej - ocena okresowa pracowników (exel)

 

Nadzór pedagogiczny

  • Nadzór pedagogiczny a kontrola zarządcza (artykuł)

 

Statut

  • Procedura dokonywania zmian w statucie

 

Dokumenty księgowe w zakresie kontroli zarządczej:

  • Kontrola spraw kadrowych w przedszkolu (artykuł)
  • Procedura kontroli dokumentów księgowych
  • Arkusz kontroli dokumentów w zakresie spraw kadrowych

 

Do prawidłowego funkcjonowania w przedszkolu systemu kontroli zarządczej niezbędne jest określenie jego zasad przez dyrektora jednostki w formie zarządzenia. Stworzenie adekwatnego systemu kontroli zarządczej powinno się rozpocząć od inwentaryzacji dokumentacji przedszkolnej, w tym od usystematyzowania już funkcjonujących w placówce procedur i identyfikacji, które z zawartych w nich działań stanowią elementy kontroli zarządczej, a następnie poddania ich krytycznej ocenie pod kątem skuteczności oraz zasadności i zgodności z aktualnym prawem.

W każdej placówce większość z nich jest przygotowana, z tym tylko, że należy to wszystko uporządkować i dokonać aktualizacji. Dyrektor przedszkola powinien wziąć pod uwagę jego wielkość, strukturę, liczbę pracowników zaangażowanych w procesy gospodarcze, typowe i często występujące w jednostce problemy i nieprawidłowości, występujące ryzyka, sposób ich eliminacji lub marginalizacji. Podanie gotowych dokumentów, które mogłyby być wykorzystane przez wszystkie jednostki, byłoby bardzo trudne. Dlatego zamieszczone wzory będą stanowiły doskonałą bazę wyjściową do tworzenia dokumentów dostosowanych do specyfiki danego przedszkola. Oczywiście są to, poza Regulaminem kontroli zarządczej, podstawowe wzory, które powinny już funkcjonować w przedszkolu. Zatem jeżeli w ogóle wymagają modyfikacji, to nieznacznej. Warto zwrócić szczególną uwagę na zarządzanie ryzkiem, bowiem jest to zagadnienie zupełnie nowe.

Zaproponowane wzory i przykłady niezbędnych mechanizmów kontroli zarządczej będą niezwykle pomocne w tworzeniu prawidłowej dokumentacji przedszkolnej. 

 

Zawartość publikacji KONTROLA ZARZĄDCZA:

 

1. BUDOWANIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PRZEDSZKOLU.doc (20 stron)

2. KONTROLA ZARZĄDCZA.doc:

1) Zarządzenie dyrektora w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej (1 strona)

2) Regulamin kontroli zarządczej (6 stron)

3) Rejestr ryzyk (3 strony)

4) Kwestionariusz samooceny (6 stron)

3. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ.doc (6 stron)

4. KONTROLA WEWNĘTRZNA.doc:

1) Zarządzenie dyrektora w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli wewnętrznej (1 strona)

2) Regulamin kontroli wewnętrznej (2 strony)

3) Plan kontroli wewnętrznej (1 strona)

4) Protokół z kontroli wewnętrznej (2 strony)

5. REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA.doc (6 stron)

6. ZADANIA I CELE PRZEDSZKOLA I PRACOWNIKÓW.doc:

1) Zarządzenie Dyrektora w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów jednostki, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia (1 strona)

2) Plan realizacji zadań i celów Przedszkola (2 strony)

7. OPIS STANOWISKA PRACY.doc (1 strona)

8. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW.doc:

1) Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki pracowników (1 strona)

2) Kodeks Etyki Pracowników (2 strony)

3) Oświadczenie o zapoznaniu się z kodeksem etyki (1 strona)

9.OCENA OKRESOWA PRACOWNIKÓW.doc:

1) Zarządzenie dyrektora w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych (3 strony)

2) Arkusz okresowej oceny pracowników (2 strony)  

10. FORMULARZ PRZEBIEGU ROZMOWY OCENIAJĄCEJ.xls

1)   Formularz rozmowy (arkusz 1)

2)   Kryteria oceny (arkusz 2)  

11. DOSKONALENIE NAUCZYCIELI.doc:

1) Procedura refundacji kosztów doskonalenia zawodowego (2 strony)

2) Plan szkoleń pracowników (1 strona)

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.doc:

1)  Zarządzenie dyrektora w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych (1 strona)

2)  Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych (11 stron)

3)  Załączniki (11 stron) :

a)   Załącznik nr 1 – Ustanowienie Administratora Bezpieczeństwa Informacji 

b)  Załącznik nr 2 – Upoważnienie Administratora Bezpieczeństwa Informacji do nadawania upoważnień

c)   Załącznik nr 3 – Ustanowienie Administratora Systemów Informatycznych

d)  Załącznik nr 4 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla osób zatrudnionych

e)  Załącznik nr 5 – Wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

f) Załącznik nr 6 – Wykaz podmiotów, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych

g)   Załącznik nr 7 – Protokół z kontroli przetwarzania i stanu zabezpieczenia danych osobowych/ czynności sprawdzających

h)  Załącznik nr 8 – Wykaz zbiorów danych

4)  Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych (6 stron)

5)  Oświadczenie zbiorcze pracowników w sprawie ochrony danych osobowych (1 strona)

13. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.doc (3 strony)

14. WZORY ZGŁOSZEŃ POWOŁANIA I ODWOŁANIA ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI.doc (6 stron)

15. UPOWAŻNIENIA DLA PRACOWNIKÓW.doc:

1)  Zarządzenie Dyrektora w sprawie wydawania i rejestracji upoważnień (1 strona)

2)  Powierzenie obowiązków głównemu księgowemu (1 strona)

3)  Rejestr wydanych upoważnień (1 strona)

16. KANCELARIA.doc:

1)  Instrukcja kancelaryjna (9 stron)

2)  Wzór rejestru kancelaryjnego (1 strona)

3)  Formularz spisu spraw (1 strona)

4)  Wzór opisu teczki aktowej (1 strona)

5)  Spis zdawczo-odbiorczy (1 strona)

17. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA.doc:

1) Regulamin służby przygotowawczej (4 strony)

2) Opinia o osobie odbywającej służbę przygotowawczą (1 strona)

3) Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (1 strona)

18. NABÓR PRACOWNIKÓW.doc:

1)  Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze (5 stron)

2)  Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej (1 strona)

3)  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko (3 strony)

4)  Protokół z naboru na wolne stanowisko (2 strony)

5)  Informacja o wynikach wyboru na stanowisko (1 strona)

19. INSTRUKCJA KASOWA.doc (5 stron)

20. INSTRUKCJA MAGAZYNOWA.doc (5 stron)

21. INWENTARYZACJA.doc:

1) Instrukcja inwentaryzacyjna (7 stron)

2) Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji rocznej (2 strony)

3) Harmonogram i terminarz inwentaryzacji (1 strona)

4) Arkusz spisu z natury (1 strona)

5) Protokół z posiedzenia komisji inwentaryzacyjnej (1 strona)

6) Protokół z inwentaryzacji w kasie (2 strony)

22. KONTROLA SPRAW KADROWYCH.doc:

1) Kontrola spraw kadrowych (2 strony)

2) Protokół z kontroli sprawa kadrowych i dokumentacji pracowniczej (1 strona)

3) Arkusz samooceny w zakresie stosowania standardów kontroli zarządczej - sprawy kadrowe i dokumentacja pracownicza (3 strony)

4) Arkusz kontroli dokumentów w zakresie spraw kadrowych (3 strony)

Zawartość SUPLEMENTU:

1. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM.doc (2 strony)

2. KOMUNIKAT MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE STANDARDÓW KONTROLI 
ZARZĄDCZEJ DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.
doc (4 strony)  

3. REJESTR RYZYKA DLA WYZNACZONYCH CELÓW/ZADAŃ  (2 strony)

4. SPOSÓB OCENY PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYSTĄPIENIA RYZYKA (2 strony)

5. PROCEDURA DOKONYWANIA ZMIAN W STATUCIE (2 strony)

Uchwała rady pedagogicznej inicjującej wprowadzenie zmian w statucie i określającej treść tych zmian 

Uchwała rady przedszkola wprowadzającej zmiany w statucie 

Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia projektu zmian w statucie 

Uchwała rady przedszkola w sprawie zmiany statutu 

Uchwała rady pedagogicznej w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu 

6. PROCEDURA KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH (2 strony)

 

Po złożonym zamówieniu należy dokonać wpłaty na konto bankowe.

Po zaksięgowaniu wpłaty, wysyłamy na adres e-mailowy podany w zamówieniu folder zawierający pliki w formacie doc. (Microsotf Word 2003) , które można dowolnie edytować i modyfikować oraz pliki w formacie pdf., który jest plikiem „stałym” (kontrolnym) , służącym do tego, aby można było odtworzyć zawartość dokumentów w pliku doc. na wypadek utraty w nich tekstu.

Cechy
AutorDariusz Skrzyński
Formatpdf
Dział Sprzedaży
wydawnictwo@blizejprzedszkola.pl

Dział Obsługi Klienta
Joanna Wypych joanna.wypych@blizejprzedszkola.pl telefon: 12 631 04 10 wew 101

Zadaj pytanie przez formularz.