Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"MÓJ WŁASNY ANIOŁ" - XII EDYCJA WALENTYNKOWA


Konkurs dodał(a) Aneta Jędruch
2 tygodnie temu, wyświetleń 512


Wpis został sprawdzony przez moderatora


„MÓJ WŁASNY ANIOŁ”
XII EDYCJA WALENTYNKOWA

 

„Mama powiedziała mi, że każdy ma swojego anioła,
że każdy ma i będzie go miał”

Ryszard Riedel

 

REGULAMIN XII EDYCJI KONKURSU:

 

  1. Organizator konkursu: Przedszkole Miejskie nr 11 w Będzinie

 

  1. Cele konkursu:

 

- inspirowanie do pracy twórczej;

- rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi;

- rozbudzanie fantazji;

- popularyzacja działań plastycznych.

 

 

Warunki uczestnictwa:

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych

Grupa I: 3 - 4 lata

Grupa II: 5 - 6 lat

 

2. Na konkurs można zgłosić maksymalnie 4 prace z jednej placówki, po dwie prace dla każdej kategorii wiekowej.

3. Technika wykonania jest dowolna, tematyka pracy musi być związana
z tematem pracy: WALENTYNKOWY ANIOŁ.

4. Zgłaszane prace powinny być opisane wydrukiem komputerowym i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, wiek, adres przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca, numer telefonu placówki, e-mail placówki.

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów — prosimy o załączenie zgody podpisanej przez rodzica/opiekuna dziecka oraz zgody nauczyciela prowadzącego.

6. Terminy:

  1. Prace konkursowe z dopiskiem „Mój własny anioł”, należy przesyłać lub dostarczyć osobiście do 09 lutego 2022 r. na adres:

 

Przedszkole Miejskie nr 11

ul. Podłosie 10

42-500 Będzin

 

z dopiskiem: Konkurs: „Mój własny anioł”

 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 lutego 2022 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej http://blizejprzedszkola.pl/ oraz na stronie naszej placówki.

 

 

7. Ocena i nagrody.

1. Oceny nadesłanych prac dokona powołane przez organizatorów jury.

2. Ocenie będą podlegać: - umiejętność uchwycenia tematu, - twórcza postawa autora, - estetyka wykonania.

3. Nagrodzone będą trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii. Laureaci otrzymają dyplomy i drobne upominki przesłane pocztą.

4. Nauczycieli chcących otrzymać potwierdzenie uczestnictwa w konkursie prosimy o wypisanie adresu E-mail.

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów — prosimy o załączenie pisemnej zgody uczestnika i opiekuna.

 

8. Podsumowania końcowe.

1. Nadesłanie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

2. Nadesłane prace nie będą zwracane, zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystania w celu promocji konkursu.

3. Więcej informacji o konkursie w Przedszkolu Miejskim nr 11 w Będzinie,e-mail pm11@przedszkole11bedzin.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………., dn. ……...………….....

 

…………………………………………………….

(imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna)

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH DZIECKA

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka oraz umieszczanie jego danych

 

…………………………………………………………………………………………………

( imię/imiona i nazwisko dziecka )

 

podczas konkursu ogólnopolskiego „Mój własny Anioł” organizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 11, mieszczącego się przy ul. Podłsoie 10 w Będzinie oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć prac dziecka z w/w danymi:

 

(proszę zaznaczyć przy wybranym polu krzyżyk [X]-brak w danej pozycji zaznaczenia pola)

 

[ ] TAK [ ] NIE - na stronie internetowej

[ ] TAK [ ] NIE – na portalu społecznościowym Facebook

[ ] TAK [ ] NIE – w serwisie internetowym (komunikator) Instangram

[ ] TAK [ ] NIE – w kronice przedszkolnej

[ ] TAK [ ] NIE – na tablicach ściennych

[ ] TAK [ ] NIE – w folderach

 

prowadzonych przez Przedszkole Miejskie nr 11, w celu informacji i promocji Przedszkola Miejskiego nr 11;

 

Zgodnie z art.24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2016r. poz. 922). oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Informuję, że: Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 11, mieszczące się przy ul. Podłosie 10 w Będzinie, zwane dalej Przedszkolem Miejskim nr 11; Dane osobowe Pani /Pana dziecka przetwarzane będą w celu promocji Przedszkola Miejskiego nr 11 i nie będą udostępniane innym odbiorcom; Posiada Pani/Panu prawo do żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Marek Woźniak (kontakt do inspektora: wozniakmarek@op.pl, Tel. 694 167 023), po 25 maja 2018 r.

 

 

..…………………….………………………………….

(data i czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2022-02-09
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 11
Podłosie 10
42-504 Będzin
323637732

Komentarze

Wyślij wiadomość do Aneta Jędruch