Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski konkurs plastyczno-techniczny pt. "Zabawka ekologiczna"


Konkurs dodał(a) Magdalena Strycharz
2 tygodnie temu, wyświetleń 187


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Europejskie Językowe Przedszkole Klub Kubusia Puchatka VIII we Wrocławiu

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim konkursie plastyczno-technicznym

pod hasłem:

"Zabawka ekologiczna"

 

Cele konkursu:

- kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci;

- rozwijanie zdolności technicznych i plastycznych;

- rozwijanie twórczej wyobraźni;

- kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 4 - 6-letnich.

2. Wytyczne wykonania pracy:

Technika wykonania pracy – przestrzenna

dobór materiałów - materiały recyklingowe 

rozmiar pracy - dowolny

NADESŁANE PRACE ZGODNE Z W/W WYTYCZNYMI ZOSTANĄ ZEBRANE. 

PRACE NIEZGODNE Z WYTYCZNYMI ZAMIESZCZONYMI W REGULAMINIE NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ.

3. maksymalna ilość prac z jednej placówki - 3.

4. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów.

5. Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę, przyklejoną  na odwrocie pracy, zawierającą czytelnie:

- imię, nazwisko i wiek autora

- nazwę i adres placówki

- telefon i adres e-mail placówki

- imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana praca

6. Oceny nadesłanych prac dokona niezależne jury, biorąc pod uwagę w szczególności samodzielność wykonania pracy przez dziecko, zgodność z tematem konkursu, kreatywność.

7. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

8. Prosimy o dołączenie do pracy oświadczenia rodzica dziecka biorącego udział w konkursie (załącznik nr1). 

9. Prace należy przesyłać do 30 LISTOPADA 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora, tj.:
 

Europejskie Językowe Przedszkole Klub Kubusia Puchatka VIII

ul. Rajska 69

 54-028 Wrocław

z dopiskiem: Konkurs – "Zabawka ekologiczna''
 

Wysyłane prace należy dobrze zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 grudnia (czwartek) 2021 r.

- Po zakończeniu konkursu prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

- Prace przysłane po terminie nie będą oceniane.

- Lista nagrodzonych przedszkoli będzie dostępna na stronie internetowej przedszkola 2 grudnia 2021 r.

11. Jury wyłoni 3 najlepsze prace, za które zostaną przyznane nagrody, pozostałym uczestnikom zostaną przyznane wyróżnienia i dyplomy za udział w konkursie.
Kryteria oceny:

- zgodność z tematyką konkursu

- samodzielność

- oryginalność

- estetyczne wykonanie pracy

- zastosowanie się do wytycznych podanych w regulaminie

 

Załącznik nr 1

 

’  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………......................................... (imię i nazwisko dziecka)

 w Ogólnopolskim konkursie plastyczno-technicznym pt.  „ZABAWKA EKOLOGICZNA”, organizowanym przez

Europejskie Językowe Przedszkole Klub Kubusia Puchatka VIII ul. Rajska 69, 54-028 Wrocław

w okresie 15.11.2021 r.- 30.11.2021 r.

’  Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuje go w całości.

’  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia udziału 

 w Ogólnopolskim konkursie plastyczno-technicznym pt.  „ZABAWKA EKOLOGICZNA”, organizowanym przez

Europejskie Językowe Przedszkole Klub Kubusia Puchatka VIII

 Jestem świadomy, że zgoda jest dobrowolna i mogę ją wycofać   w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub jej oceniania i wynagradzania przez Organizatora.

’  ’  Wyrażam zgodę na publikację pracy/projektu mojego dziecka wraz  z oznaczeniem Jego imienia i nazwiska oraz nazwy przedszkola.

Klauzula informacyjna

1.Administratorem danych jest 

Europejskie Językowe Przedszkole Klub Kubusia Puchatka VIII ul. Rajska 69, 54-028 Wrocław

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego: puchatekbiuro@onet.pl

3.Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą oraz regulaminem. W zakresie wykorzystania wizerunku dane przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego, do celów promocyjnych.

4.Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystanie wizerunku.

5.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w każdym momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko udziału w konkursie. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku Pana/Pani dziecka ma charakter dobrowolny. Brak takiej zgody będzie skutkował niemożliwością wykorzystania wizerunku Pana/Pani dziecka do celu wskazanego w punkcie 3.

6.Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione oraz podmioty, którym placówka powierza dane na bezie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7.Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. W zakresie wykorzystania wizerunku dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora danych.

8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

10.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

………………………………………………………………………….

                                                            (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

              

Dodatkowe informacje:

- Termin: 15.11.2021 – 30.11.2021 
- Zasięg konkursu: Konkurs Ogólnopolski
- Uczestnicy: Dzieci 4-6 letnie

- Organizator:

Europejskie Językowe Przedszkole

Klub Kubusia Puchatka VIII

ul. Rajska 69, 54-028 Wrocław

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-11-30
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Europejskie Językowe Przedszkole Klub Kubusia Puchatka VIII
ul. Rajska 69
54-028 Wrocław

Komentarze

Wyślij wiadomość do Magdalena Strycharz