Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Konkurs plastyczny


Konkurs dodał(a) Ewa Kloczyńska
2 tygodnie temu, wyświetleń 466


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi Łodzi

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.

„Kartka bożonarodzeniowa dla seniora”

Cele konkursu:

  • Kultywowanie tradycji wykonywania kartek bożonarodzeniowych,
  • promowanie międzypokoleniowego szacunku do osób starszych,
  • rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci,
  • wspieranie zdolności plastycznych dzieci.
     

 Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5,6-letnich uczęszczających do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych kl. "0" w szkołach podstawowych

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy o tematyce bożonarodzeniowej i przesłanie jej na adres organizatora. Wszystkie nadesłane prace będą przekazane pensjonariuszom łódzkich Domów Pomocy Społecznej, jako upominek bożonarodzeniowy. Prosimy nie wklejać do środka życzeń.

3. Prace muszą być wykonane samodzielnie i indywidulanie przez dzieci

4. Format prac A5

5. Ilość prac z każdej placówki: max 4 (tylko prace indywidualne).

6. Organizator powoła Jury, które sprawdzi zgodność prac z regulaminem i tematem konkursu oraz oceni technikę i jakość wykonania. Prace niespełniające wymogów regulaminu lub nie opisane (metryczka),  jury ma prawo wykluczyć z konkursu.

7. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

8. Prace należy przesyłać do 10 grudnia 2021 r. na adres:
 

Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Batalionów Chłopskich 21

94-058 Łódź

z dopiskiem „Kartka bożonarodzeniowa dla seniora”
 

9. Ogłoszenie wyników nastąpi po 16.12. 2021 r. na stronie internetowej www.wikom.pl/pm214lodz/ i www.blizejprzedszkola.pl
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni mailowo, a nagrody zostaną przesłane pocztą. Wyróżnione prace będzie można oglądać na stronie internetowej przedszkola.

10. Podziękowania dla wszystkich dzieci oraz opiekunów za udział w konkursie zostaną przesłane drogą mailową

11.  Do prac należy dołączyć metryczkę (przypiętą spinaczem),  która powinna zawierać:

Imię, nazwisko, wiek dziecka

Nazwa i adres przedszkola/szkoły, Telefon

Adres e-mail

Imię i nazwisko opiekuna

oraz załączniki nr 1 i 2

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Dodatkowe pytania prosimy kierować pod nr telefonu 42 252 38 88

M. Ośkiewicz, M. Owczarek, M. Bartosiak, E. Kloczyńska

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Oświadczenie rodzica (wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko dziecka: ................................................................................................

Jako ustawowy opiekun oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Ogólnopolskim Konkursie „Kartka bożonarodzeniowa dla seniora” organizowanym  przez Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi.

 

.............................................                                                      …............................................

(miejscowość i data)                                                                     (podpis rodzica /opiekuna)

 ——————————————————————————————————

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 § 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO),

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

....................................................................................................................................................   (imię i nazwisko dziecka)

w związku z udziałem w Ogólnopolskim Konkursie „Kartka bożonarodzeniowa dla seniora” organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi w celu umieszczenia danych osobowych na stronie placówki. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej placówki.

Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe i wizerunek mojego dziecka będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie podczas konkursu, jego rozstrzygnięcia i zamieszczenia informacji dotyczących publikacji wyników na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi, to jest: http://www.pm214lodz.wikom.pl

....................................................................

Czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją konkursu „Kartka bożonarodzeniowa dla seniora” jest Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi, ulica Batalionów Chłopskich 21, 94-058 Łódź (adres e-mail: numer telefonu: 42 252 38 88). 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) w/w Rozporządzenia. 5. W związku z organizacją konkursu dane osobowe laureatów mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; - wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7. Organizacja konkursu jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych oraz wizerunku, w związku z tym osoba biorąca udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych osobowych.

.................................................................

Data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-12-10
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi
Batalionów Chłopskich 21
94-058 Łódź
42 252 38 88

Komentarze

Wyślij wiadomość do Ewa Kloczyńska