Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

IV Ogólnopolski konkurs plastyczny ,,Witajcie w naszej bajce".


Konkurs dodał(a) Anna Nyk
tydzień temu, wyświetleń 209


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu

zaprasza do udziału w

IV Ogólnopolskim Konkursie  Plastycznym

,,Witajcie w naszej bajce”

 

Cele konkursu:

 

-  Upowszechnianie wiedzy na temat utworów Jana Brzechwy.

- Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat.

- Pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej u dzieci.

- Promowanie talentów.

 

I. Regulamin konkursu

 

 1. Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być wyłącznie dzieci przedszkolne w wieku od 3 do 6 lat.
   
 2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ilustracji do dowolnego utworu Jana Brzechwy.
   
 3. Technika wykonania pracy jest dowolna, płaska
   
 4. Format prac plastycznych  A4 lub A3
   
 5. Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie prace indywidualne ( prace zbiorowe nie będą oceniane)
   
 6. Każde przedszkole może zgłosić maksymalnie trzy prace.
   
 7. Każda praca powinna posiadać na odwrocie czytelnie wykonaną metryczkę zawierającą imię, nazwisko, wiek uczestnika, tytuł utworu Jana Brzechwy, adres przedszkola, telefon, e-mail, imię i nazwisko opiekuna - załącznik nr 1 do regulaminu.
   
 8. Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceni pracę i wyłoni laureatów konkursu.
   
 9. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy w kategorii:
   

a) grupy młodsze 3-4-latki

b) grupy starsze 5-6-latki

 

 1. Nagrody i dyplomy dla laureatów I, II i III miejsca zostaną wysłane pocztą. Wszyscy uczestnicy oraz nauczyciele prowadzący otrzymają podziękowania za udział w konkursie drogą mailową.
   
 2. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 04.06.2021 roku, na poniższy adres:

 

Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy

ul. Władysława Łokietka 27a

98- 200 Sieradz

(z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY „WITAJCIE W NASZEJ BAJCE”)

 

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl oraz na stronie www. sieradz.schoolpage.pl do dnia 11.06.2021 r.
   
 2. Nagrody i dyplomy zostaną wysłane pocztą.
   
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych– załącznik nr 2 do regulaminu.

 

II. Kontakt

 

Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: Anna Nyk

e-mail: hanek_82@wp.pl

 

III. Uwagi dodatkowe

 

 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 • Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
 • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

            Załącznik nr 1

 Metryczka:

Imię, nazwisko i wiek autora pracy konkursowej:

………………………………………………………

Tytuł utworu Jana Brzechwy:

…………………………………………………….

Adres placówki:…………………………………..

…………………………………………………….

Nr telefonu placówki: …………………………….

Adres e-mail:………..………………………………

Imię i nazwisko opiekuna:………………………….

 

Karta zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie plastycznym

„Witajcie w naszej bajce”

 

 

Imię, nazwisko autora pracy

 

 

 

Wiek autora

 

 

 

Tytuł pracy

 

 

 

Imię, nazwisko opiekuna

 

Telefon kontaktowy

 

Adres e-mail

 

 

 

 

            Załącznik nr 2 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

w IV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

 

W związku z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., potwierdzam dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie przez organizatora – Przedszkole nr 3 im Jana Brzechwy w Sieradzu, danych osobowych podanych w Karcie zgłoszenia do Konkursu plastycznego pt. ,Witajcie w naszej bajce”, w celu udziału w konkursie a także informowania o jego przebiegu i wynikach na stronie internetowej oraz w innych publikacjach organizatora.

 

 

 …….….………..…….……….…                                    

          czytelny podpis rodzica                                           

 

 

…………………………………...

         czytelny podpis  nauczyciela               

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych udzielana na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO

 

 • Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu, ul. Łokietka 27a, 98-200 Sieradz, tel./faks 43 677-72-32, e-mail: dyrektor@sieradz.eu
 • Inspektor ochrony danych dostepny jest pod adresem: iod@p3.sieradz.eu
 • Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 • Celem przetwarzania danych jest udział w Konkursie plastycznym pt. ,,Witajcie w naszej bajce”, także informowanie o ich przebiegu i wynikach oraz promowanie działań administratora 
 • Zakres przetwarzanych przez administratora danych obejmuje dane podane w Karcie zgłoszenia do konkursu.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane.
 • Odbiorcami danych osobowych będą osoby działające z polecenia administratora oraz osoby korzystające ze strony internetowej i innych publikacji administratora.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane, w tym profilowane.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 • Każdy posiada również prawo: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • W przypadku naruszenia przepisów podczas przetwarzania danych, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-06-04
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole nr 3 im Jana Brzechwy w Sieradzu
Wł. Łokietka 27 a
98-200 Sieradz
(43) 677 - 72 - 32

Komentarze

Wyślij wiadomość do Anna Nyk