Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Kartka wielkanocna"


Konkurs dodał(a) Katarzyna Tarka
tydzień temu, wyświetleń 629


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Zapraszamy do udziału w

Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.

„Kartka wielkanocna”

 

REGULAMIN KONKURSU

CELE KONKURSU:

· kultywowanie tradycji wielkanocnej
· prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej
· poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych
· rozwijanie wrażliwości na sztukę
 

ZASADY UCZESTNICTWA:

1.Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat, spoza naszej placówki, ma charakter ogólnopolski. Tematem konkursu jest wykonanie przez dziecko kartki świątecznej. Prace należy przekazać z metryczką dopiętą spinaczem (PROSIMY NIE PRZYKLEJAĆ I NIE ZSZYWAĆ METRYCZEK!). Pracę należy zamieścić w koszulce wraz z wymaganymi zgodami (załączniki).

2.Technika wykonania pracy jest dowolna (oprócz materiałów sypkich); preferowane techniki mieszane (użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, piórka, papier itp.), forma -płaska, środek kartki pusty - bez życzeń.

3. Kartka może przybrać dowolny kształt, jednak format nie może przekroczyć A5 (złożona kartka A4)

4. Każda placówka może zgłosić maksymalnie 4 prace.

5. Prace konkursowe należy wykonać samodzielnie pod kierunkiem nauczyciela bądź rodzica.

6. Jury dokona oceny prac według podanych kryteriów:

- walory estetyczne pracy,

- dobór techniki i zastosowanych środków plastycznych,

- oryginalność, pomysłowość.

7. Do zgłaszanych prac należy dołączyć załączniki nr 1 i  2  oraz  metryczkę, zawierającą informacje:

- imię i nazwisko dziecka,

- wiek dziecka,

- nazwa i adres placówki,

-imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.

- adres e-mail na którym zostaną wysłane podziękowania za udział w konkursie

8. Prace nieopisane nie zostaną dopuszczone do oceny Jury.

9. Konkurs oraz termin składania prac trwa od 24 lutego do 17 marca 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace należy składać osobiście lub na adres do organizatorów (Łucja Chęcińska, Katarzyna Tarka, Iwona Biegaj) w siedzibie przedszkola lub przesyłać do dnia 17 marca na adres:


 

Przedszkole Samorządowe nr 2 „Mali Odkrywcy”

z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu

ul. Staszica 3A

26-500 Szydłowiec

z dopiskiem „Kartka wielkanocna”


 

Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę konkursu.

10. Rozstrzygnięcia konkursu dokona komisja do 31 marca 2021r. , oceni nadesłane prace przyznając nagrody za pierwsze trzy miejsca, możliwe jest przyznanie wyróżnień. Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie Facebook przedszkola. Nagrody i dyplomy dla zwycięzców zostaną wysłane drogą pocztową.

11. Nadesłane prace nie będą zwracane, zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystania  w celu promocji konkursu.

Koordynatorzy konkursu:  Łucja Chęcińska, Katarzyna Tarka, Iwona Biegaj.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej: RODO, z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Przedszkole Samorządowe nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Staszica 3A, 26-500 Szydłowiec, tel.: 486170760                                                                                                                                    

2) kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem ps2@szydlowiec.pl,

3) dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO;

4) dane osobowe uczestnika konkursu będą udostępniane na stronie internetowej przedszkola oraz na portalu FB;

5) dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia konkursu, tj. 17 marca 2022 roku.                                                                       
6) Rodzic/opiekun prawny uczestnika posiada prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (dotyczy wyłącznie danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;                                                               
7) Rodzic/opiekun prawny uczestnika ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;             

8) podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym, którego spełnienie decyduje o możliwości udziału w konkursie.

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

Zgoda rodziców / opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

.............................................................................................................

w konkursie „Kartka wielkanocna” organizowanym przez Przedszkole Samorządowe nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą przy ul. Staszica 3A, 26-500 Szydłowiec

 

Miejscowość i data                                                              Podpis rodziców/opiekunów prawnych

……………………………….                                                             ………………………………………………………….

 

 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Przedszkole Samorządowe nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu, moich danych osobowych w celach związanych  z organizacją konkursu.  Zostałam/(em) poinformowana/(y) o prawie dostępu do moich danych, ich sprostowania, cofnięcia zgody oraz złożenia skargi i sprzeciwu wobec przetwarzania. Zostałam poinformowana o tym, że moje dane będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora konkursu oraz na stronie FB. Dane zostaną usunięte po upływie 1 roku od zakończenia konkursu.

 

Miejscowość i data                                                                czytelny podpis nauczyciela

………………………………….                                                     …………………………………………………….

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-03-17
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci
Uwagi: ps2@szydlowiec.pl

Organizator

Przedszkole Samorządowe nr 2 "Mali Odkrywcy" z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu
Staszica 3A
26-500 Szydłowiec
48 6170760

Komentarze

Wyślij wiadomość do Katarzyna Tarka