Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK W SIECI" ogólnopolski konkurs plastyczny


Konkurs dodał(a) Alina Jaworska
2 tygodnie temu, wyświetleń 352


Wpis został sprawdzony przez moderatora

„Bezpieczny przedszkolak w sieci”
 

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 5,6-lat organizowany przez Publiczne Przedszkole w Tarłowie.

 

Publiczne Przedszkole w Tarłowie serdecznie zaprasza placówki przedszkolne z całej Polski do udziału w konkursie pt. „Bezpieczny przedszkolak w sieci”.

 

Zadaniem konkursowym jest:

-  przedstawienie w formie plastycznej pozytywnych stron korzystania z internetu, jak i zagrożeń z niekontrolowanego jego użytkowania.

 

Celem konkursu jest:

- promowanie twórczości artystycznej,

- rozwijanie zainteresowań plastycznych,

- kształtowanie wyobraźni twórczej,

- promowanie placówki w dalszym środowisku.  

 

Regulamin konkursu:

 

- konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 5,6-lat z całej Polski,

- technika pracy: płaska z wykorzystaniem dowolnego materiału plastycznego,

- format pracy: A4, A3, A2,

- każda placówka może zgłosić dowolną ilość prac,

- praca powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwę i adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres mailowy nauczyciela (dane należy wypisać komputerowo lub literami drukowanymi na odwrocie pracy dziecka),

- oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatora konkursu,

- ocenie podlegać będzie: samodzielność i kreatywność wykonanej pracy, zgodność z tematem, estetyka pracy.

- do każdej pracy należy dołączyć zgodę na udział w konkursie (załącznik nr 1) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2),

- prace należy przesłać do 19.02.2021 r., decyduje data stempla pocztowego, na adres:

 

Publiczne Przedszkole

ul. Rynek 42

27-515 Tarłów

z dopiskiem: „Konkurs plastyczny”

 

- wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26.02.2021 r.

- organizatorzy konkursu przewidują 1, 2 i 3  miejsce oraz wyróżnienia. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu na stronie internetowej Bliżej Przedszkola,

- nagrody zostaną wysłane pocztą do dwóch tygodni od ogłoszenia wyników,

- wszystkie dzieci uczestniczące w konkursie otrzymają dyplomy a nauczyciele podziękowania, które zostaną przesłane na podane poczty e-mail,

- wszystkie prace przechodzą na własność organizatora konkursu,

 

Postanowienia końcowe:

- podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska uczestnika oraz jego wieku jest dobrowolne, ale konieczne do zgłoszenia udziału w konkursie. Nie podanie danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie,

- organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych prac na pokonkursowej wystawie w placówce przedszkolnej oraz na stronie internetowej organizatora przedszkola,

- pytania dotyczące konkursu można kierować we wiadomości na stronie bliżejprzedszkola lub na e-mail: allina.jaworska@gmail.com

 Koordynator konkursu: Alina Jaworska

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

(wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko dziecka:

......................................................................................................................................................

Nazwa, adres placówki:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Jako ustawowy opiekun dziecka oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Bezpieczny przedszkolak w sieci” organizowanym przez Publiczne Przedszkole w Tarłowie.

 

..........................................                                                                ............................................................     

(miejscowość i data)                                                                                (podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016 r. (zwane dalej RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:

……………...................................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

w związku z udziałem w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Bezpieczny przedszkolak w sieci” organizowanym przez Publiczne Przedszkole  ul. Rynek 42, 27-515 Tarłów, w celu umieszczenia danych osobowych dziecka oraz publikacji pracy na stronie internetowej oraz na wystawie pokonkursowej Publicznego Przedszkola w Tarłowie.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie

wiadomości e-mail na adres naszej placówki.

...............................................                                                                    ......................................................

      (miejscowość i data)                                                                                         (podpis rodzica/ opiekuna)

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-02-19
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Publiczne Przedszkole
Rynek 42
27-515 Tarłów
726 648 585

Komentarze

Wyślij wiadomość do Alina Jaworska