Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS "MOJA MATEMATYCZNA GRA PLANSZOWA"


Konkurs dodał(a) Małgorzata Bańkowska
2 tygodnie temu, wyświetleń 259


Wpis został sprawdzony przez moderatora

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
NA STWORZENIE GRY PLANSZOWEJ
"MOJA MATEMATYCZNA GRA PLANSZOWA"


CELE OGÓLNE KONKURSU

1. Promowanie rozrywki jaką są gry planszowe.
2. Kształtowanie pojęć matematycznych.
3. Zaprezentowanie talentu plastycznego dzieci.
4.Wspólna zabawa i nauka przy tworzeniu gry.
 

REGULAMIN
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 – 6 lat, z całej Polski.

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie matematycznej gry planszowej.

3. Technika i format wykonania prac dowolny, liczba graczy 2 – 4.

4. Gra planszowa może być wykonana indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych, może być pracą wykonaną własnoręcznie lub z pomocą osób dorosłych.

5. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej: tytuł, instrukcję, planszę, pionki do gry oraz inne potrzebne elementy.

6. Ocenie podlegać będą: pomysłowość, staranność wykonania, orginalność, estetyka pracy.

7. Każde placówka może zgłosić dowolną ilość gier planszowych.

8. Przewidziane są nagrody za I, II i III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych: 3,4-latki oraz 5,6-latki.

9. Wszyscy autorzy prac otrzymają dyplomy, a nauczyciele podziękowania. Dyplomy i podziękowania zostaną wysłane drogą mailową.
 

10. Nagrody i dyplomy dla zwycięzców zostaną wysłane pocztą.
 

11. Każda praca powinna zawierać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek autora, adres przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca, adres mailowy przedszkola oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie (Załącznik nr 1) oraz zgodę nauczyciela (Załącznik nr 2).
 

12. Konkurs trwa do 29.01.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 

13. Gry planszowe przechodzą na własność organizatora.
 

14. Gry planszowe przejdą kilkudniową kwarantannę.
 

15. Gry planszowe prosimy przesyłać na adres:
 

Społeczne Przedszkole Integracyjne

Al. XX-lecia 7

96-515 Teresin

z dopiskiem ,,Konkurs"
 

16. Oceny nadesłanych gier planszowych dokona niezależna komisja konkursowa.
 

17. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
 

18. Ogłoszenie wyników nastąpi 15.02.2021 r.
 

19. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola oraz na stronie miesięcznika Bliżej Przedszkola.

 

Wzór metryczki

Imię i nazwisko dziecka.............................................................................................................

Wiek dziecka.............................................................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem, którego została wykonana praca

..................................................................................................................................................

Nazwa i adres placówki.............................................................................................................

Adres mailowy placówki.............................................................................................................

 

 

 Załącznik nr 1

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA

(wypełnić drukowanymi literami)

 

Imię i nazwisko dziecka:
....................................................................................................................................................

 

Nazwa i adres placówki:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA STWORZENIE GRY PLANSZOWEJ "MOJA MATEMATYCZNA GRA PLANSZOWA" organizowanym przez Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie,

na publikację danych na stronie internetowej placówki, miesięcznika Bliżej Przedszkola oraz wykorzystanie prac na stronie internetowej i na wystawie w budynku przedszkola.

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu.

....................................................................................................................................................
(Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

Załącznik nr 2

ZGODA NAUCZYCIELA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

Ja .................................................................................................... wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację przez organizatora konkursu ( Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie) moich danych osobowych (imię, nazwisko) w celach wynikających z organizacji konkursu na stworzenie gry planszowej "MOJA MATEMATYCZNA GRA PLANSZOWA", zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

 

........................................................................ ................................................................
Miejscowość, data Czytelny podpis nauczyciela

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-01-29
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Społeczne Przedszkole Integracyjne
Al. XX-lecia 7
96-515 Teresin
46 861 49 34

Komentarze

Wyślij wiadomość do Małgorzata Bańkowska