Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Choinkowe inspiracje"


Konkurs dodał(a) Agnieszka Sperka tydzień temu, wyświetleń 290


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

 

I.         Główne założenia konkursu:                                                                    

1.  Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna przy Zespóle Szkół Muzycznych im. M. Spisaka ul. W. Grynia 17 , 41 -310 Dąbrowa Górnicza

Tel: 32 262 01 62

2.   Konkurs trwać będzie do 16.12.2019 r.

3.   Temat prac konkursowych: „Choinkowe inspiracje" (mogą to być choinki lub ozdoby choinkowe- prace przestrzenne o wymiarach min. 15cm- max 60cm.)

4.   W konkursie mogą brać udział uczniowie w wieku szkolnym, w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I -III oraz IV - VIII.

II.         Cele konkursu:

 • Zainteresowanie dzieci tradycją i symboliką Świąt Bożego Narodzenia.
 • Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni artystycznej.
 • Umożliwienie prezentacji twórczości dzieci.
   

III.        Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami przestrzennymi: choinka lub ozdoba choinkowa ( o podanych wyżej wymiarach).
   
 2. Kryteria oceny prac: walory artystyczne, estetyka wykonania pracy, różnorodność zastosowanych środków plastycznych, jakość techniczna.
   
 3. Dopuszcza się wsparcie rodzica lub nauczyciela prowadzącego.
   
 4. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
   
 5. Możliwe jest przesłanie max. 6 prac z danej kategorii wiekowej z każdej szkoły.
   
 6.  Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.
   
 7. Komisja Konkursowa wybierze  spośród przekazanych prac laureatów   I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej.
   
 8. Do prac należy dołączyć metryczkę wydrukowaną komputerowo, zamocowaną do danej pracy i zawierającą następujące dane:
 • imię i nazwisko dziecka,
 • wiek dziecka (klasa),
 • dokładny adres placówki, telefon, e-mail,
 • imię i nazwisko opiekuna.
 1. Obowiązkowo do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodzica na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dziecka (wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły, oraz stronie www.blizejprzedszkola.pl.
   
 2. Nadesłane prace  nie będą zwracane i stają się własnością organizatora. Przewidziana jest wystawa pokonkursowa.
   
 3. Prace, które ulegną znacznemu uszkodzeniu podczas transportu, nie będą podlegaly ocenie.
   
 4. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do 16.12.2019 r. na adres:
   

Zespół Szkół Muzycznych im. M. Spisaka

ul. W. Grynia 17

41 - 310 Dąbrowa Górnicza 

z   dopiskiem: "Choinkowe inspiracje"
 

 1. Koordynatorzy konkursu: wychowawcy świetlicy szkolnej.
   
 2. Prace niezgodne z powyższym regulaminem nie będą brane pod uwagę.
   
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszenia praw autorskich przez uczestników konkursu.

 

 

Wyniki konkursu i nagrody:
 

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi do 10.01.2020 r. na stronie:  www.bliżejprzedszkola.pl oraz na stronie internetowej naszej  szkoły: http://www.zsmdabrowa.edu.pl/
 2. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody pozyskane od sponsorów, a opiekunowie laureatów podziękowania.
 3. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt: „Choinkowe inspiracje”

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego: „Choinkowe inspiracje”

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………….., jako rodzic / prawny opiekun

 

dziecka ………………………………………..………………………………….., oświadczam, że:

 

 

 1. Wrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt: „ Choinkowe inspiracje” (zwanym dalej Konkursem).
 2. Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu, akceptuję jego warunki i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 3.  Udzielam Organizatorowi Konkursu zezwolenia na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w celach promocyjnych lub związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem Konkursu, na wszelkich polach, a w szczególności: w reklamie każdego rodzaju, we wszelkich formach wydawniczych, w tym drukarskich — poprzez sieci informatyczne i teleinformatyczne na cele promocyjno-reklamowe, a w szczególności w reklamie i promocji.
 4.  Moje dziecko jest twórcą pracy konkursowej; praca jest całkowicie oryginalna i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność wydawcy, prawa autorskie do pracy konkursowej nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem.
 5. Udzielam Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie pracy konkursowej na potrzeby  przeprowadzenia i ewentualnej promocji Konkursu.

 

      ...........................................

        data, podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt: „Choinkowe inspiracje”

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego: „Choinkowe inspiracje”

dotyczące ochrony danych osobowych.

 

 

Rodzic / prawny opiekun oświadcza, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) został poinformowany iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu tj. Zespół Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej;
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Łukasz Więckowski, email: biuro@lumiconsulting.pl;
 3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu:
 • przygotowania, przeprowadzenia oraz promowania konkursu przeprowadzonego przez Zespół Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO);
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu:
 • przygotowania, przeprowadzenia oraz promowania konkursu przeprowadzonego przez Zespół Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej, jest dobrowolne, ale niezbędne dla właściwej realizacji konkursu oraz do udziału w konkursie.

 


 

                              ...........................................

         data, podpis rodzica / prawnego opiekuna

 

 

 

 

 

 

                                                         ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH          

 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu przygotowania, przeprowadzenia i promocji Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


 

 

                                                   ..........................................

                                                                                                                                                                                                        

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-12-16
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i rodzice

Organizator

ZSM im. Michała Spisaka
ul. W. Grynia 17
41-310 Dąbrowa Górnicza
32 262 01 62
Komentarze
Wyślij wiadomość do Agnieszka Sperka