Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - Zwierzęta kuli ziemskiej


Konkurs dodał(a) Natalia Nadolna tydzień temu, wyświetleń 200


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Zwierzęta kuli ziemskiej

Organizator: Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Lubaniu

Cele konkursu:

- rozwijanie zainteresowań zwierzętami żyjącymi na kuli ziemskiej;
- budzenie zainteresowania przyrodą;
- rozbudzanie wyobraźni i kreatywnego myślenia;
- rozwijanie twórczej aktywności plastycznej;
- doskonalenie umiejętności wyrażania się poprzez sztukę.
 

Regulamin konkursu:


1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych w wieku 3,4,5,6 lat, prace indywidualne (prace zbiorowe nie będą uwzględniane).

2. Technika prac; dowolna, płaska w formacie A4 lub A3.

3. Każda praca powinna mieć umieszczoną na odwrocie metryczkę; imię i nazwisko dziecka, wiek, pełną nazwę przedszkola i adres, numer telefonu, e-mail, oraz imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca.

4. Ilość prac: maksymalnie 4 prace z jednej placówki.

5. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora i przyzna nagrody za I, II, III  miejsce.

6. Kryteria oceny: samodzielność wykonania pracy (najważniejsze kryterium), walory estetyczne, pomysłowość, oryginalność,  dobór techniki, zgodność z tematem.

7. Prace prosimy przesłać do dnia 4 grudnia 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
 

Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II

Lubanie 28B

87-732 Lubanie

z dopiskiem "Konkurs plastyczny"
 

8. Rozstrzygnięcie konkursu  odbędzie się  10 grudnia 2019 roku. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie www.blizejprzedszkola.pl oraz na stronie przedszkola www.przedszkolelubanie.weebly.com (zakładka ogłoszenia).

9. Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną przesłane pocztą.

10. Wszystkie dzieci otrzymają dyplomy za udział w konkursie, nauczyciele otrzymają podziękowania, które zostaną przesłane drogą e-mail.

11. Nadesłanych prac nie zwracamy, przechodzą na własność organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do ich  wykorzystywania w celu promocji konkursu.

12. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych. (patrz wzór załączników, które należy dołączyć do pracy).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Koordynatorzy konkursu: Katarzyna Czerwińska, Natalia Nadolna, Justyna Smok, Jolanta Krzyżańska.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w  I Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. ,Zwierzęta kuli ziemskiej” organizowanym przez Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Lubaniu

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

………………………………………………………………………..

       (imię i nazwisko dziecka)

I Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. ,,Zwierzęta kuli ziemskiej” organizowanym przez Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Lubaniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych
mojego dziecka…………………………….. …  (imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających  z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady ( UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogóle rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,s.1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej opatrzonej imieniem i nazwiskiem w materiałach promocyjnych związanych wyłącznie z konkursem, prezentacjach pokonkursowych    w różnych formach utrwaleń.

 

……………………………..                        …........................................................

Miejscowość i data                                  Podpis rodziców (opiekunów prawnych)

                                                                                                     

Załącznik nr 2 do regulaminu

       Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych

         Ja….………………………………………….....................................wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez organizatora konkursu Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Lubaniu moich danych osobowych   w celach wynikających z organizacji  I Edycji Ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. „Zwierzęta kuli ziemskiej”, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady ( UE)2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogóle rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,s.1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

…………………………..                                                               ………………………….

Miejscowość i data                                                                         Podpis nauczyciela


 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-12-04
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Lubaniu
Lubanie 28B
87-732 Lubanie
Komentarze
Wyślij wiadomość do Natalia Nadolna