Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ozdoby Bożonarodzeniowe, dzieciństwa moich dziadków.


Konkurs dodał(a) Jolanta Sewiło 2 tygodnie temu, wyświetleń 331


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Ogólnopolski konkurs

„Ozdoby Bożonarodzeniowe, dzieciństwa moich dziadków”

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przyszowej

zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

Ozdoby Bożonarodzeniowe, dzieciństwa moich dziadków.

 

Cele konkursu:

- rozwijanie kreatywności dzieci;

- poszerzanie wiedzy o zwyczajach  i tradycjach związanych z ozdobami bożonarodzeniowymi w czasach dzieciństwa dziadków,

- pielęgnowanie więzi międzypokoleniowych,

- kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci,

- promowanie działalności plastycznej jako formy ekspresji dziecka,

- kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci.

 

 

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego

 Ozdoby Bożonarodzeniowe, dzieciństwa moich dziadków.

 

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przyszowej

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3 - 6 letnich. Dopuszczalna jest pomoc osób dorosłych w tworzeniu pracy.  W konkursie może brać udział:

- dziecko w wieku przedszkolnym z rodzicem, babcią dziadkiem lub nauczycielem.
 

2. W konkursie należy stworzyć przestrzenną ozdobę, zabawkę bożonarodzeniową, którą można zawiesić na choince lub ozdobić przedszkolny korytarz.
 

3. Technika wykonywania prac jest dowolna- przestrzenna, format - dowolny.
 

4. Praca konkursowa powinna być przesłana w pudełku lub zabezpieczona przed uszkodzeniem.
 

5. Ocenie podlegać będzie: pomysłowość, estetyka wykonania, zgodność z tematem.
 

6. Jeden uczestnik może wykonać i zgłosić do konkursu tylko jedną ozdobę. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę.
 

7. Praca powinna zawierać metryczkę: Tytuł , imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, adres przedszkola, adres e-mail, telefon, imię i nazwisko rodzica/nauczyciela, podpisaną klauzulę RODO.
 

8. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Przewidziane są trzy nagrody - za I, II, III miejsca. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia z nagrodami.
 

9. Wytwory nie będą zwracane wykonawcom, a po zakończeniu konkursu przejdą na własność organizatora.
 

10. Termin składania prac konkursowych upływa 6 grudnia 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego). Pracę proszę przesłać na niżej podany adres:
 

Szkoła Podstawowa nr 2  im. H. Sienkiewicza

Przyszowa 34

34-604 Przyszowa

z dopiskiem "KONKURS"
 

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 5 grudnia 2019 r. Wyniki zostaną opublikowane na witrynie internetowej magazynu Bliżej Przedszkola-www.blizejprzedszkola.pl/wyniki oraz stronie internetowej szkoły http://sp2przyszowa.idel.pl/.
 

12. Nagrody zostaną przesłane pocztą.
 

13. Każdy uczestnik, który będzie chciał otrzymać dyplom za udział oraz nauczyciel podziękowanie, proszony jest o załączenie wraz z pracą konkursową koperty formatu A4 wraz z adresem oraz naklejonym znaczkiem.
 

14. Nadesłanie pracy wraz oświadczeniem RODO na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych dziecka i opiekuna na w/w potrzeby konkursu oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika w artykułach do prasy, stronach internetowych i innych publikacjach (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
 

15. W razie pytań- nasz kontakt:

Telefon do organizatora: 513 608 207,  e-mail: j_sewilo@interia.pl

Osoba odpowiedzialna i kontaktowa: Jolanta Sewiło

Załącznik 1 METRYCZKA

 Metryczka

1.Tytuł……………………………………………………………….

 2.Imię i Nazwisko…………………………………………………………

3.Wiek dziecka……………………………………………………

 4.Imię i Nazwisko rodzica/ nauczyciela…………………………..

 5.Adres Przedszkola…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6.E-mail Przedszkola……………………………………………………………

 7.Telefon kontaktowy……………………………………………………………

 

 Załącznik nr 2

Zgody i upoważnienie, Informacja RODO

Ogólnopolski konkurs plastyczny Ozdoby Bożonarodzeniowe, dzieciństwa moich dziadków organizowany przez Szkołę Posdstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza w Przyszowej.

Proszę wstawić znak „X”

? Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .………………………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka) w konkursie plastycznym Ozdoby Bożonarodzeniowe, dzieciństwa moich dziadków organizowany przez Szkołę Posdstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza w Przyszowej.

? Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje z regulaminem konkursu.

? Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia udziału w konkursie. Jestem świadomy, że zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub jej oceniania i wynagradzania przez organizatora.

? Wyrażam zgodę na publikację pracy/projektu mojego dziecka wraz z oznaczeniem Jego imienia i nazwiska oraz nazwy przedszkola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

                                                                      

                                                                       ...........................................................................

                                                                podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 10 Pod Topolą im. Janusza Korczaka w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej – Curie nr 61, 41-949 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 767 81 69, e-mail: mp10@piekary.pl

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: nowator@nowator.edu.pl lub telefonicznie 32 3314808, 502639005.

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust.3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, oraz prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych.

6. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-12-06
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski

Organizator

Szkoła Podstawowa nr 2
Przyszowa 34
34-604 Przyszowa
513608207
Komentarze
Wyślij wiadomość do Jolanta Sewiło