Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Wielcy Polacy"


Konkurs dodał(a) Agata Lelo 5 dni temu, wyświetleń 75


Wpis został sprawdzony przez moderatora

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„WIELCY POLACY”

I. ORGANIZACJA

Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie.

Osoby odpowiedzialne: Bożena Zajączkowska, Agata Lelo.
 

II. CELE KONKURSU:

 • Rozbudzanie zainteresowania historią Polski i osiągnięciami/zasługami Wielkich Polaków mających wpływ na rozwój życia w Polsce,
 • Budzenie szacunku dla Polski, Polaków i ich bohaterskich czynów,
 • Rozwijanie inwencji twórczej dzieci,
 • Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,
 • Zapoznanie z postaciami sławnych Polaków oraz z dziedzinami, w których się wsławili,
 • Prezentacja zdolności plastycznych dzieci.
   

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH:

 • Uczestnikami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat,
   
 • Prace konkursowe powinny być wykonane na papierze o formacie A3 (prace przestrzenne nie będą rozpatrywane),
   
 • Dopuszcza się dowolną technikę plastyczną (np. witraż, malowanie farbą, rysowanie węglem, ołówkiem, kredkami),
   
 • Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę,
   
 • Praca powinna być wykonana indywidualnie (prace zbiorowe nie będą rozpatrywane),
   
 • Każde przedszkole może nadesłać po 2 prace z każdej kategorii wiekowej (tzn. 2 prace 3- latki, 2 prace 4- latki, 2 prace 5- latki i 2 prace 6- latki),
   
 • Każda praca powinna być opatrzona etykietą zawierającą następujące informacje:
 • imię i nazwisko,
 • wiek autora,
 • nazwę i adres placówki, do której uczęszcza dziecko,
 • telefon kontaktowy,
 • imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela,
 • tytuł pracy,

 

 • Do każdej pracy należy dołączyć załącznik będący:
 • zgodą przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia,
 • zgodą na nieodpłatną publikację pracy,
 • zgodą na przetwarzanie danych osobowych autora pracy.

 Brak w/w załącznika powoduje wykluczenie pracy z konkursu.

 • Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” zobowiązane jest zamieścić na swojej stronie internetowej informacje o konkursie wraz z dokumentami do pobrania.
   

IV. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

 • oryginalność ujęcia tematu,
 • zgodność pracy z tematem,
 • inwencja twórcza, pomysłowość,
 • estetyka wykonania pracy.

Do oceny dostarczonych prac zostanie powołana Komisja Konkursowa.

Od postanowień Komisji nie przysługuje odwołanie.

V. CZAS TRWANIA I WARUNKI ZGŁOSZENIA PRAC KONKURSOWYCH                                                            

 • Prace konkursowe należy składać do 10.04.2019 r. (w tym dniu odbędzie się rejestracja prac) do Bożeny Zajączkowskiej i Agaty Lelo lub przesłać na adres:
   

Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie

ul. Sienkiewicza 27

72 – 420 Dziwnów

z dopiskiem „Wielcy Polacy”

Telefon kontaktowy: 91 38 13 650
 

 • Prace konkursowe niekompletne, niepodpisane i dostarczone po terminie nie będą podlegały ocenie,
 • Koszty przejazdu po odbiór nagrody pokrywa uczestnik,
 • Nauczyciele chcący otrzymać podziękowania za udział w konkursie proszeni są o załączenie koperty zwrotnej A4 ze znaczkiem i adresem placówki,
 • W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były nagradzane w innych konkursach,
 • Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane autorom.

VI. NAGRODY

Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce. Oprócz nagród indywidualnych przyznanych laureatom za I, II i III miejsce mogą być przyznane dodatkowe nagrody i wyróżnienia Organizatora Konkursu. Nie określa się i nie ogranicza liczby wyróżnionych miejsc.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 • Laureaci konkursu o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie lub osobiście.
 • Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone również na stronie internetowej przedszkola (www.przedszkole.dziwnow.pl)
 • Wręczenie nagród połączone z wystawą nadesłanych prac nastąpi podczas XII Turnieju Zdrowia i Bezpieczeństwa „Z Wielkimi Polakami” w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” w Dziwnowie dnia 16.04.2019 r.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KONKURSU

1.      Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia

                                                                                                          .............................................................

                                                                                                                                          (miejscowość, data)

 

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy    ...................................................................

                                                                                   (imię i nazwisko uczestnika konkursu)

niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie plastycznym: „Wielcy Polacy” na zasadach określonych w regulaminie konkursu.

Wyrażam także zgodę na umieszczenie danych osobowych:

..........................................................................................................................................                                                                        (imię i nazwisko uczestnika konkursu)         

w bazie danych organizatora konkursu i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.

  ...................................................................

                      (podpis przedstawiciela ustawowego)

2.      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach   promocyjnych w ramach działań prowadzonych przez organizatora konkursu

                                                                                                                      ….………………………………………

                                                                                                                                              (miejscowość i data)                        

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 roku, Nr 101 poz. 962 z późn. zm), Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie jest administratorem danych osobowych, który będzie przetwarzał dane osobowe uczestników konkursu w celu realizacji jego postanowień określonych w Regulaminie Konkursu i wydanie przyznanych nagród.

Będąc uczestnikiem konkursu zostałam/łem poinformowana/ny o zasadach podania moich danych, prawie do dostępu i ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

                                                                                                                      ……………………………………………       

                                                                                                        (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

 

3.      Zgoda na nieodpłatną publikację pracy konkursowej przesłanej w ramach konkursu plastycznego

                                                                                                                   …….….………………………………………

                                                                                                                                                 (miejscowość i data)

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz art. 23. Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację pracy

……………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

w materiałach drukowanych, plakatach, banerach reklamowych oraz na stronie internetowej Organizatorów konkursu. Przekazanie praw do publikacji prac nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie.

                                                                                                              ……………………………………………………     

                                                                                                           (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-04-10
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

OrganizatorKomentarze
Wyślij wiadomość do Agata Lelo