Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

EKOLOGICZNE PTAKI CUDAKI


Konkurs dodał(a) DOROTA DZIEDZIC 5 dni temu, wyświetleń 80


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Miejsko – Gminne Przedszkole w Piaskach

serdecznie zaprasza

do udziału w IV edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. :

"Ekologiczne ptaki cudaki"

 

Organizator konkursu:

Miejsko – Gminne Przedszkole

ul. J. Piłsudskiego 12

21-050 Piaski

Tel. 81 582-10-44    

e- mail  przedszkolepiaski@poczta.onet.pl      

 

Cele konkursu:

- zachęcenie do aktywności plastycznej,

- pobudzenie inwencji i fantazji twórczej,

- rozwijanie zainteresowań ekologicznych,

- prezentacja talentów.
 

Regulamin:
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 – 6 lat.
 

2. Forma pracy płaska z wykorzystaniem surowców wtórnych.
 

3.Każda placówka biorąca udział w konkursie może przesłać 2 prace.
 

4. Praca musi być indywidualna i zawierać metryczkę z:

- imieniem, nazwiskiem i wiekiem dziecka,

- nazwą i adresem placówki, telefonem, adresem e-mail,

- imieniem i nazwiskiem nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana.
 

5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci i ich opiekunów oraz do publikacji w internecie i prezentacji prac na stacjonarnej wystawie. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu i placówki.
 

6. Prace konkursowe będą oceniane przez powołaną przez organizatora komisję, która będzie brała pod uwagę:

- samodzielność wykonania,

- pomysłowość,

- różnorodność wykorzystanych materiałów,

- zgodność z tematyką konkursu.
 

7. Termin nadsyłania prac do dnia 11 maja 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi - 16 maja 2019r. Lista laureatów będzie opublikowana na stronie internetowej organizatora www.piaski.przedszkolna.net oraz www.bliżejprzedszkola.pl 
 

9.Nagrodzonych zostanie 5 prac w kategorii: NAGRODA. Dyplomy, nagrody i podziękowania dla nauczycieli lauratów zostaną przesłane pocztą.

Pozostali uczestnicy będą mogli pobrać podziękowania za udział w konkursie drogą mailową ze strony internetowej organizatora.
 

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 

11.Prace należy nadsyłać na adres:
 

Miejsko – Gminne Przedszkole

ul. J. Piłsudskiego 12

21 – 050 Piaski

z dopiskiem "Konkurs plastyczny”
 

Koordynatorzy konkursu:

Dorota Dziedzic,  dorotaizd@gmail.com

Beata Targońska

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejsko – Gminne Przedszkole w Piaskach danych osobowych mojego dziecka .............................................................................................................. w postaci jego imienia i nazwiska w związku z realizacją Konkursu plastycznego dla dzieci „Ekologiczne ptaki cudaki” – wyłącznie w celu prawidłowej organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz jego promocji, w tym na stronie internetowej Przedszkola oraz wydawnictwach promujących Przedszkole.

 

 

__________________________________________

Wyrażam zgodę:                                                                                  (data, podpis)

 

 

 

 

Działając na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1,  zwane dalej RODO) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Miejsko – Gminne Przedszkole w Piaskach (zwane dalej Przedszkolem lub Administratorem) reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola, dane kontaktowe: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12, 21 – 050 Piaski, telefon: 81 582 10 44.
  2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: r.pr.msokolowski@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu określonym w wyrażonej powyżej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych oraz mogą być podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do uzyskiwania danych osobowych lub podmioty, które na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzają dane osobowe administrowane przez Administratora.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia promocji wydarzenia.
  6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także – gdy występują sytuacje określone w RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych osobowych.
  7. W sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO – ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Uczestnictwo w Konkursie i podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych może spowodować niemożność udziału w konkursie.
  9. Na podstawie danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, ani nie będzie dochodziło do profilowania.
  10. Publikacja danych osobowych na stronie internetowej może prowadzić do przekazania danych osobowych do państwa trzeciego, a w innym zakresie dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

 

__________________________________________

Zapoznałem się z powyższymi informacjami:                 (data, podpis)

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-05-11
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Miejsko - Gminne Przedszkole
J.Piłsudskiego 12
21-050 Piaski
81 582-10-44
Komentarze
Wyślij wiadomość do DOROTA DZIEDZIC