Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ozdoba wielkanocna


Konkurs dodał(a) Beata Okulowska tydzień temu, wyświetleń 151


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole nr 24 z Oddziałami: Integracyjnym i Specjalnym w Raciborzu

zaprasza do udziału

w ogólnopolskim konkursie plastyczno-technicznym

dla dzieci i nauczycieli

 

„Ozdoba wielkanocna”

 

Cel konkursu:

 • rozwój umiejętności plastyczno-technicznych oraz kreatywności dzieci i nauczycieli;
 • wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych;
 • popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych.
   

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich nauczycieli.
   
 2. Technika wykonania prac – dowolna.
   
 3. Format pracy – dowolny.
   
 4. Ilość prac z każdej placówki – dowolna.
   
 5. Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek dziecka, adres i numer telefoniczny przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela.
   
 6. Prace należy przysłać do 10.04.2019 r. (liczy się data stempla pocztowego).
   
 7. Rozstrzygnięcie konkursu 12.04.2019 r.
   
 8. Przewidziane są 3 nagrody i dyplomy dla I, II, III miejsca.
   
 9. Imienne podziękowania przewidziane są tylko dla laureatów konkursu. Nauczyciele chcący otrzymać  podziękowania za udział w konkursie proszeni są o dołączenie zaadresowanej koperty A4 wraz ze znaczkiem pocztowym lub o podanie adresu e-mail.
   
 10. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi oraz stają się własnością organizatora.
   
 11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów oraz prac konkursowych według potrzeb organizatora.
   
 12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
   
 13. Uczestnicząca placówka przystępując do konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy oraz, że nie narusza ona żadnych praw bądź dóbr osobistych osób trzecich, a także przepisów prawa.
   
 14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych w celu promocji konkursu, placówki (bez roszczeń autorów do praw autorskich).
   
 15. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.
   
 16. Zgłoszone do konkursu prace winne mieć na odwrocie przyklejoną wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka  stanowiących załącznik nr 1 do regulaminu. Prace bez wypisanej zgody nie będą brane pod uwagę.
   
 17. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie p24.raciborz.com.pl i na stronie blizejprzedszkola.pl
   
 18. Prace proszę przesyłać na adres:

 

Przedszkole nr 24 z Oddziałami: Integracyjnym i Specjalnym w Raciborzu

ul. Bielska 2

47-400 Racibórz

z dopiskiem: Konkurs „Ozdoba wielkanocna”
 

Wszelkie pytania proszę kierować do organizatorów: Beaty Okulowskiej lub Alicji Kurek – beata_okulowska@wp.pl , kureczki@wp.pl.

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE PLASTYCZNYM

ORGANIZOWANYM PRZEZ

Przedszkole nr 24 z Oddziałami: Integracyjnym i Specjalnym w Raciborzu

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka   

 

………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko dziecka)

 

w konkursie plastycznym „Ozdoba wielkanocna” organizowanym w roku szkolnym 2018/2019 przez Przedszkole nr 24 z Oddziałami: Integracyjnym i Specjalnym w Raciborzu.

 

……………………..                                                         …………………………………………………………..

 Miejscowość i data                                                    Podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

……………………..                                                         …………………………………………………………..

 Miejscowość i data                                                    Podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu

 

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

 

……………………..                                                         …………………………………………………………..

 Miejscowość i data                                                    Podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Przedszkole nr 24
  z Oddziałami: Integracyjnym i Specjalnym, ul. Bielska 2, 47-400 Racibórz, tel.: 32 415 32 75, reprezentowane przez Dyrektora Różę Burek.
 2. Z Administratorem można skontaktować się przez adres e-mail: p24@raciborz.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem iod.oswiata.raciborz@iso-lex.pl
 4. Dane osobowe Uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia
  i rozstrzygnięcia konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 6. Pozyskane dane osobowe uczestnika konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od zakończenia konkursu.
 8. Rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika konkursu mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.
 10. Podanie danych osobowych Uczestnika konkursu jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne w przypadku zgłoszenia udziału dziecka w konkursie. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości udziału dziecka w konkursie.

 

……………………..                                                         …………………………………………………………..

 Miejscowość i data                                                    Podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu

 

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-04-10
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator


Przedszkole nr 24 z Oddziałami: Integracyjnym i Specjalnym
Bielska 2
47-400 Racibórz
32 415 32 75
Komentarze
Wyślij wiadomość do Beata Okulowska