Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

KONKURS DLA PRZEDSZKOLAKÓW "W KRAINIE BAJEK"


Konkurs dodał(a) anna słomnicka-matyjaszczyk tydzień temu, wyświetleń 197


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dla przedszkolaków

"W krainie bajek"

 

Cele konkursu:

  1. Wyrażanie siebie w różnych formach i technikach plastycznych.
  2. Rozbudzanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnychzdolności plastycznych.
  3. Rozwijanie pomysłowości i fantazji dzieci.

 

Zasady konkursu:
 

1.   Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 400 przy ul. E. Lokajskiego 2   w Warszawie pod Patronatem Honorowym Burmistrza Dzielnicy Ursynów.
 

2.   Konkurs organizowany jest dla dzieci z przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach na terenie  Warszawy i najbliższych okolic.
 

      Warunki uczestnictwa w konkursie:
 

1.    Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat (roczniki: 2012-2015).
 

2.   Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu jw.:

-     prace powinny być wykonane indywidualnie przez dziecko na papierze formatu A4,  techniką dowolną, praca płaska

-     praca powinna zostać oprawiona (passe partout max 3 cm),

-     każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, pełny adres przedszkola oraz nr telefonu, e-mail, imię i nazwisko nauczyciela pod którego kierunkiem praca została wykonana.
 

3.   Każda placówka może nadesłać maksymalnie 5 prac.
 

4. Prace razem z kartą zgłoszeniową oraz pisemnymi zgodami rodziców/opiekunów prawnych (załączniki 1,2 i 3) należy złożyć osobiście lub przesyłać na adres:Przedszkole nr 400

ul. E. Lokajskiego 2

02-793 Warszawa

 

5. Termin składania prac upływa z dniem 26 marca 2019 r. (decyduje data  otrzymania przesyłki przez organizatora).
 

6.   Organizator powoła jury, które zapozna się z treścią wypowiedzi plastycznej, sprawdzi zgodność prac z regulaminem i tematem konkursu, oceni technikę i jakość wykonania.
 

7.   Kryterium oceny:

- samodzielność wykonania,

- walory artystyczne,

- ciekawa interpretacja proponowanej tematyki.
 

8.   Autorzy trzech najlepszych prac  otrzymają dyplomy i nagrody w kategorii:


a.   dzieci 3-letnie,
b.   dzieci 4-letnie,

c.   dzieci 5-letnie,

d.  dzieci 6-letnie.

ponadto jurorzy wybiorą prace do ekspozycji.

9. Podziękowania dla nauczycieli przygotowujących dzieci do udziału w konkursie wysyłamy wyłącznie w formie elektronicznej.

10. Ogłoszenie wyników nastąpi  do 29 marca 2019 r.

    Lista dzieci nagrodzonych  w konkursie zostanie opublikowana na :
-   stronie internetowej przedszkola www.przedszkole400.waw.pl

http://blizejprzedszkola.pl/patronat,konkursy

      oraz  zostanie wysłana do nauczycieli wymienionych jako osoby do kontaktu wraz z zaproszeniem na uroczyste wręczenie nagród.

11. Nadesłane prace stają się własnością Organizatora i nie będą odsyłane   autorom.

12. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu, a także jest potwierdzeniem wyrażenia przez nich zgody na:

  • nieodpłatne, publiczne wyeksponowanie pracy dziecka opatrzonejnastępującymi danymi osobowymi: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, dane placówki przedszkolnej, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego, w tym również w Internecie i prasie,
  • publikację wizerunku uczestnika konkursu na stronie internetowej Przedszkola nr 400 (Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym,że fotografie wykonane podczas konkursu (uroczystość rozdania nagród) mogą być zamieszczone na stronie internetowej Przedszkola nr 400).
  • przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych każdego uczestnika konkursu w oparciu o wyrażoną zgodę, w tym imienia i nazwiska dziecka, roku urodzenia, danych placówki przedszkolnej, imienia i nazwiska nauczyciela przygotowującego dziecko w celach związanych z organizacją konkursu.

-    Administratorem danych przetwarzanych w celu organizacji konkursu jest  Przedszkole nr 400  z  siedzibą w Warszawie. Dane osobowe przetwarzane w wyżej określonym zakresie są zebrane dobrowolnie przez Organizatora od przedstawicieli ustawowych uczestników. Przedstawiciele ustawowi uczestników są poinformowani o prawie dostępu do treści danych osobowych uczestników i prawie ich poprawiania .

13. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia   konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.


Dodatkowych informacji udzielają nauczycielki:
Anna Słomnicka-Matyjaszczyk  i Katarzyna Długokęcka

 numer telefonu 22-648-72-12

 

 

Załącznik 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA przedszkola do udziału w konkursie  plastycznym „W krainie bajek”

Przedszkole nr 400 ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa tel. 22 6487212

  1. Nazwa przedszkola …………………………………………………………….......................
  2. Adres, e-mail i numer telefonu placówki ……………………………………........................................................
  3. Ilość nadesłanych prac …………………………………………………………...................
  4. Imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu osoby do kontaktu ……………….......................................................................

imię i nazwisko dziecka rok urodzenia imię i nazwiko oraz e-mail nauczyciela                              

 

……………….                                                               …………………………

        data                                                                         pieczęć i podpis Dyrektora

 

Załącznik 2

ZGODA NA NIEODPŁATNĄ PUBLIKACJĘ PRACY KONKURSOWEJ

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz art. 23. Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)  ja

 

………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 

wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację pracy  mojego dziecka 

 

……………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

wykonanej w ramach Konkursu plastycznego ,,W krainie bajek”
Przekazanie praw do publikacji prac nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie.

 

 

………………………………………                      ……………….….……………………

            (miejscowość i data ,                                        podpis rodzica/ opiekuna prawnego )                   

 

 

Załącznik 3

ZGODA  RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECKA

 

…………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko dziecka)

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w konkursie W KRAINIE BAJEK organizowanym przez Przedszkole nr 400 w Warszawie.                           

Znam i akceptuję zapisy regulaminu konkursu.

W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Przedszkola nr 400 danych osobowych oraz wyników uzyskanych przez moje dziecko w konkursie.

Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania przez Przedszkole nr 400 danych osobowych mojego dziecka w związku z jego udziałem w konkursie  W KRAINIE BAJEK  zgodnie z art. 13 RODO.

 

 

 

………………………………………                      ……………….….……………………

            (miejscowość i data ,                                        podpis rodzica/ opiekuna prawnego )                   

 

 

 

Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Przedszkola nr 400 wizerunku mojego dziecka jako uczestnika konkursu  W KRAINIE BAJEK.

 

……….…………………...              ........................………...............................

           (miejscowość, data)                                    (czytelnie imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna)

 

 

 

 

Podstawa prawna:

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

 

Załącznik nr 4

INFORMACJA

(adresowana do rodzica/opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w konkursie W KRAINIE BAJEK

 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

 

1. Administrator danych osobowych Pani/Pana dziecka:

Przedszkole nr 400
w Warszawie, 02-793 Warszawa ul. Lokajskiego 2, tel. 22 648 72 12,  e-mail: p400@edu.um.warszawa.pl, adres strony internetowej: www.przedszkole400.waw.pl.

2. Inspektor ochrony danych: ursynow.oswiata.iod2@edu.um.warszawa.pl

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

a) udział w konkursie W KRAINIE BAJEK  Pani/Pana dziecka;

b) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO - w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia

c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z 2009 r. Nr 126, poz. 1041, z 2014r. poz. 1290 oraz z 2017 r. poz. 1580).

4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka:

a) nie będą przekazywane osobom trzecim;

b) mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania:

? na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

? na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

c) będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

5. Dane przechowywane będą do końca roku szkolnego 2018/2019.

6. Przysługujące Pani/Panu prawa na podstawie RODO:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15), do ich sprostowania (art. 16), ograniczenia przetwarzania (art. 18);

b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału Pani/Pana dziecka w konkursie.

8. Podane dane osobowe nie będą służyć do monitorowania zachowania celem zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-03-26
Zasięg konkursu: Konkurs regionalny
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Przedszkole nr 400
Lokajskiego 2
02-793 Warszawa
22 6487212
Komentarze
Wyślij wiadomość do anna słomnicka-matyjaszczyk