Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"ZDROWO JEM, ZDROWO ROSNĘ"


Konkurs dodał(a) Krzysztofa Kantyka 2 tygodnie temu, wyświetleń 283


Wpis został sprawdzony przez moderatora

„ZDROWO JEM, ZDROWO ROSNĘ”

OGÓLNOPOLSKI KONKURS  PLASTYCZNY

 

Zapraszamy do udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM  zorganizowanym przez MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14 W ZGIERZU.
 

Cele konkursu:

 - Upowszechnianie wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia;

 - Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i prozdrowotnych;

 - Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci;

  - Promowanie dzieci uzdolnionych plastycznie;
 

Regulamin konkursu:
 

1.       Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat.
 

2.       Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 14 w Zgierzu.
 

3.       Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu promującego zdrowe odżywianie.
 

4.       Do konkursu należy zgłaszać  wyłącznie prace indywidualne (prace zbiorowe nie będą oceniane). Z jednej placówki można dostarczyć  maksymalnie 2 prace.
 

5.       Każda praca na odwrocie powinna zostać opatrzona opisem zawierającym :

- imię, nazwisko, wiek dziecka,

- imię, nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca,

- adres, nr telefonu placówki do której uczęszcza dziecko,

- adres e-mail  pod który wyślemy dyplomy i podziękowania.
 

6.       Technika wykonania pracy dowolna płaska, format pracy A3.
 

7.       Prace prosimy dostarczyć do organizatorów konkursu do dnia 29.03.2019 r.
 

Miejskie Przedszkole nr 14

ul. Boya Żeleńskiego 17

95-100 Zgierz

z dopiskiem konkurs plastyczny

 

8.       Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 

9.       Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
 

10.   Oceny prac dokona grono pedagogiczne Miejskiego Przedszkola nr 14 w Zgierzu.
 

11.   Podstawowym kryterium  oceny będzie  zgodność z tematyką konkursu, samodzielność , kreatywność oraz estetyka.  Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:  3-4 i  5-6-latki.
 

12.   Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach: www.blizejprzedszkola.pl  oraz www. mp14zgierz.wikom.pl
 

13.   Dyplomy dla uczestników i podziękowania dla nauczycieli przekazane zostanę drogą elektroniczną.
 

14.   Laureaci ( 1,2,3 miejsce) otrzymają nagrody  wraz z dyplomami  pocztą na adres placówki.
 

15.   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 kwietnia 2019 r.
 

16.   Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego  regulaminu.
 

17.   Warunkiem uczestnictwa w konkursie  jest wypełnienie oświadczenia (załącznik nr 1). Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie  danych osobowych uczestników i opiekunów, które będą wykorzystane  do ogłoszenia wyników konkursu. W razie pytań prosimy o  kontakt telefoniczny z koordynatorkami konkursu:

 Beata Masica, Krzysztofa Kantyka. Telefon do przedszkola:  42 716 51 28.

Załącznik nr 1 ( oświadczenie)

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie plastycznym

„Zdrowo jem, zdrowo rosnę” organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 14 w Zgierzu, ul. Boya Żeleńskiego 17

 

Wyrażam zgodę na udział w ww. konkursie mojego dziecka:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres przedszkola  lub szkoły)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko  i telefon rodzica/opiekuna prawnego)

 

1.       Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez organizatorów konkursu.

2.       Wyrażam zgodę na ekspozycję pracy konkursowej mojego dziecka na wystawie w siedzibie organizatora konkursu i Urzędzie Miasta Zgierza.

3.       Wyrażam zgodę na wielokrotne , nieodpłatne publikowanie pracy konkursowej mojego dziecka             w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także w mediach, w tym również  na stronie internetowej oraz witrynach  na portalach społecznościowych organizatora konkursu( Facebook).

 

…………………………………………………………………………………………………..........

data i czytelny podpis ( imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

Informacja na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r.      w sprawie ochrony danych osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO):

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy:

1.       Administratorem danych osobowych jest: Miejskie Przedszkole nr 14 w Zgierzu.

2.       Dane będą przetwarzane w celu wskazanym w podpisanej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

3.       Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4.       Dane osobowe mogą zostać przekazywane instytucjom określonym przez przepisy prawa  oraz naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym)

5.       Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu  prawo do:

a)       dostępu do danych osobowych Pana/Pani dziecka oraz otrzymanie ich kopii;

b)       sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c)       usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

d)       przenoszenia danych;

e)       wniesienia skargi do organu nadzorczego

6.       Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-03-29
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator


Miejskie Przedszkole nr 14
Boya Żeleńskiego 17
95-100 Zgierz
42 716 51 28
Komentarze
Wyślij wiadomość do Krzysztofa Kantyka