Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY " ZAJĄCZEK WIELKANOCNY'


Konkurs dodał(a) Barbara Madej-Kowalik 2 tygodnie temu, wyświetleń 285


Wpis został sprawdzony przez moderatora

REGULAMIN KONKURSU

ZAJĄCZEK WIELKANOCNY

 

- konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat

- każdy uczestnik konkursu przygotowuje jedną pracę  formatu A4,

- technika pracy dowolna,

- prace powinny być oznaczone metryczką na odwrocie pracy, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, wiek dziecka, imię i nazwisko opiekuna, nazwa i adres przedszkola,

- prace należy dostarczyć do dnia 15 kwietnia 2019 r. na adres:
 

SP im Janusza Korczaka z Oddziałami Przedszkolnymi

ul. Gdańska 55a

82-120 Krynica Morska
 

- oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu,

Kryteria oceny prac:

 • zgodność z regulaminem konkursu,
 • pomysłowość i inwencja twórcza,
 • bogactwo użytych materiałów,
 • estetyka wykonania pracy.

 

- dla autorów wszystkich prac przewidziane są dyplomy a dla najciekawszych  także nagrody,

- decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna,

- wyniki konkursu zostaną ogłoszone i zamieszczone na stronie internetowej bliżej przedszkola w dniu 20 kwietnia 2019 r.,

- uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości -rejestrację fotograficzną,

- uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

- ozdoba wielkanocna zgłoszona do konkursu przechodzi na własność organizatora,

- Podziękowania dla  nauczycieli  i dzieci za udział tylko drogą elektroniczną po przesłaniu  adresu e mail.

Organizatorzy: Barbara Madej-Kowalik,

                         Anna Kuffel

 

OŚWIADCZENIE

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w Konkursie Plastyczno-technicznym  

pt. „Zajączek wielkanocny”

organizowanym przez SP im Janusza Korczaka z Oddziałami Przedszkolnymi w Krynicy Morskiej

 

 1.  

 

 • ................................................

Imię i nazwisko, wiek

 

 1. ...........................................

Nazwa i adres przedszkola

 

 • ......................................................

Dane rodzica (opiekuna): Imię i nazwisko

 

 1. Wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych mojego dziecka oraz moich (podanych powyżej) w celu organizacji Konkursu Plastycznego pt. „Zajączek wielkanocny”.
 1. Wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na zamieszczenie danych osobowych mojego dzieckana stronie internetowej i portalach społecznościowychorganizatora Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.
 1. Wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej na stronie internetowej
  i w portalach społecznościowych organizatora Konkursu.

* Zakreślić właściwe

Oświadczam, że wiem iż wyrażone powyżej zgody mogą być w dowolnym momencie odwołane.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że:

 • Administratorem danych osobowych moich i mojego dziecka jest SP im Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej, adres siedziby ul. Gdańska 55a 82-120 Krynica Morska
 • Posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • Jeżeli uważam, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora (adres siedziby ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 • Podanie danych osobowych moich i mojego dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału dziecka w konkursie
 • Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

 

………………………………………………………………………………..                                      ……………………………………

Czytelny podpis rodzica (opiekuna)                                                                                                                Data

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Regulaminu konkursu

OŚWIADCZENIE

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie jego danych w związku z Konkursem Plastycznego "Zajaczek wielkanocny"

organizowanym przez SP im Janusza Korczaka z Oddziałami Przedszkolnymi w Krynicy Morskiej

 

 1. Moje dane osobowe

 

……………………………………………………………………

Imię i nazwisko uczestnika

 

…………………………………………………………………..

Nazwa i adres przedszkola

 

 1. Wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie przez organizatorów moich danych osobowych (podanych powyżej) w celu organizacji Konkursu Plastycznego
 1. Wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na zamieszczenie moich danych osobowych na stronie internetowej i portalach społecznościowychorganizatora Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.

* Zakreślić właściwe

Oświadczam, że wiem iż wyrażone powyżej zgody mogą być w dowolnym momencie odwołane.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest SP im Janusza Korczaka z Oddziałami Przedszkolnymi w Krynicy Morskiej
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Konkursu Plastycznego pt. „Zajączek wielkanocy” na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 3. Posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 4. Jeżeli uważam, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora (adres siedziby ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 5. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne
 6. Administrator nie zamierza przekazywać moich danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych
 7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

………………………………………………………………………………..                                        ……………………………………

Czytelny podpis                                                                                                                      

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-04-15
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


SP im Janusza Korczaka z Oddziałami Przedszkolnymi
Gdańska 55a
82-120 Krynica Morska
605958207
Komentarze
Wyślij wiadomość do Barbara Madej-Kowalik