Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski konkurs plastyczny pt. "Twórczość Stanisława Moniuszki"


Konkurs dodał(a) Barbara Drozdowska 2 tygodnie temu, wyświetleń 84


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Dołączone pliki:

Ogólnopolski konkurs plastyczny pt.

„Twórczość Stanisława Moniuszki”

Organizator konkursu: Przedszkole nr 167 w Warszawie

 

 

Cele konkursu:
 

1. Poznawanie  twórczości operowej Stanisława Moniuszki.         
                                              

2. Poznanie opery jako gatunku muzycznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3. Rozbudzenie wrażliwości, fantazji oraz wyobraźni twórczej dzieci.       
                                                                                                      

4. Włączenie się w obchody 200 rocznicy urodzin wielkiego kompozytora.

 

Regulamin konkursu:
 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci 6-letnich z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (zerówek) na terenie całej Polski.              
                                                                               

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej związanej z twórczością Stanisława Moniuszki. Technika dowolna,  płaska (nie przyjmujemy prac przestrzennych).

 

3. Format pracy A3 (297 x 420 mm.).                       

                                                                                  

4.Jedna placówka może dostarczyć max 1 pracę.      

                                                       

5.Każda praca konkursowa powinna zawierać metryczkę, umieszczoną z tyłu pracy:                                                 

- imię, nazwisko i wiek autora pracy,                                                                                                            

- adres przedszkola z kodem pocztowym                                                                                     

- telefon oraz e-mail placówki                                                                                                                         

- imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego dziecko do konkursu                                                    

- z przodu pracy w prawym górnym rogu umieszczamy tytuł pracy            

                               

6. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą brane pod uwagę.      

                                                              

7. Do pracy należy dołączyć oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dziecka oraz oświadczenie nauczyciela.   

                                                                                                        

8. Komisja konkursowa   powołana przez organizatora wyłoni laureatów.

                                                        

9. Dla wszystkich dzieci i nauczycieli biorących udział w konkursie przewidziane są dyplomy, które będą przesłane drogą e-mailową. 

                                                                                

10. Organizator dopuszcza możliwość wykonania pracy przez dzieci przy współpracy z ich nauczycielem. Istotne jest jednak to, by możliwie jak największy wkład w wykonanie pracy miało dziecko.


11. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu  ich autorom, ani placówkom.

 

12. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na  organizatora prawa własności złożonego egzemplarza pracy konkursowej.

 

13. Prace powinny być dostarczone do Organizatora Konkursu na adres:

 

Przedszkole nr 167

ul. Strzelecka  16

03-433 Warszawa

 

w terminie do 12.04.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: Konkurs plastyczny pt. „Twórczość Stanisława Moniuszki”
 

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 

1. Organizator wyłoni  laureatów konkursu do 24 kwietnia 2019 r.                                                                                                                                           

2. Z obrad komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez przewodniczącego komisji Konkursowej. Protokół będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.                                                                                                                                      

3. Prace oceniane będą według następujących  kryteriów:                                          

a) oryginalność,                                                                                                                               

b) zgodność z tematem,                                                                                                   

c) estetyka,                                                                                                                                                     

d) udział dziecka w wykonaniu pracy                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. Laureatom Konkursu przyznane zostaną nagrody, które zostaną wysłane pocztą.                                                          

5. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w dniu 30.04.2019 r. na stronie Organizatora Konkursu przedszkole167.waw.pl w zakładce: Ogólnopolski konkurs plastyczny oraz na stronie Bliżej Przedszkola.

 

Koordynator konkursu: Barbara Drozdowska
Tel: 22/6191109                                                                                                 

p167@edu.umwarszawa.pl

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-04-12
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Przedszkole nr 167
Strzelecka 16
03-433 Warszawa
22 619 11 09
Komentarze
Wyślij wiadomość do Barbara Drozdowska