Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"To ciekawy zawód"


Konkurs dodał(a) Ewa Stefanik
rok temu, wyświetleń 890


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Miejskie Przedszkole nr 39 im. Tajemniczego Ogrodu w Katowicach zaprasza do udziału
w ogólnopolskim konkursie plastycznym
„To ciekawy zawód” 

Koordynator konkursu:
Ewa Stefanik – stefanikewa@gmail.com


Cele konkursu:
    • rozbudzanie zainteresowań światem społecznym i pracą zawodową ludzi różnych środowisk,
    • budowanie szacunku dla pracy,
    • rozwijanie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną,
    • popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Regulamin konkursu:

1.    Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w wieku 5 - 6 lat.

2.    Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem różnych materiałów.

3.    Prace należy wykonać w formacie  A4 lub A3 - (praca płaska) z uwzględnieniem ciekawych i oryginalnych materiałów oraz technik.

4.    Kryteria oceny: samodzielność, pomysłowość i oryginalność w doborze materiałów.

5.    Każda praca powinna na odwrocie zawierać metryczkę (imię i nazwisko dziecka, pełny adres przedszkola oraz nr telefonu, e-mail, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana).

6.   Każda placówka może nadesłać maksymalnie 4 prace.

7.   Prace należy składać lub przesyłać na adres:


Miejskie Przedszkole nr 39 im. Tajemniczego Ogrodu

ul. Gliwicka 212

40-860 Katowice


(Z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY: „To ciekawy zawód”)


8. Termin składania prac upływa z dniem 1.04.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

9.   Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a ich opiekunowie podziękowania.

Nagrody:  Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów.
Nagrodzone zostaną 3 najciekawsze prace – I, II i III MIEJSCE 

10.   Ogłoszenie wyników nastąpi 05.04.2019 r. na stronie internetowej przedszkola: mp39.manifo.com

11.   Nadesłane prace stają się własnością Organizatora i nie będą odsyłane autorom. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu, a także wyrażeniem przez nich zgody na nieodpłatne wyeksponowanie pracy i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych każdego uczestnika konkursu w celach związanych z organizacją konkursu.

Prawa Organizatora
Wszystkie prace biorące udział w konkursie powinny zawierać zgodę na publikację danych oraz wizerunek dziecka i opiekuna. Prace pozostaną własnością Organizatora.
PROSIMY O WYPEŁNIENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I DOŁĄCZENIE JEJ DO WYSYŁANEJ PRACY.
Załącznik: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwane dalej RODO)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: imię, nazwisko, wiek
........................................................................................................................................……………......      

(imię i nazwisko dziecka)
w związku z udziałem w ogólnopolskim  konkursie plastycznym „To ciekawy zawód”
organizowanym przez Miejskie Przedszkole  Nr 39 im. Tajemniczego ogrodu  w Katowicach zgadzam się na umieszczenie danych osobowych laureatów konkursu na stronie placówki.

   ……………………., dn.  ………….. 

……………………………………………..……………………….    
(czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-04-01
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Miejskie Przedszkole nr 39 im. Tajemniczego Ogrodu
Gliwicka 212
40-860 Katowice
32 - 254-12-01

Komentarze

Wyślij wiadomość do Ewa Stefanik