Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski Konkurs Literacko- Plastycznyczny -,,Przyjaciel z podwórka"


Konkurs dodał(a) Ewa Dryka 2 tygodnie temu, wyświetleń 263


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literacko- Plastycznycznego dla Przedszkoli

Tematem konkursu jest bajki pt.

"Przyjaciel z podwórka"

Zapraszamy do ogólnopolskiego konkursu - bajka ,,Przyjaciel z podwórka". Jest to konkurs literacko- plastyczny dla przedszkoli. Zadaniem konkursowym jest dokończenie wiersza   i zilustrowanie go (technika dowolna) w postaci książeczki.  Finał konkursu - 29.03.2019 r.

Regulamin ogólnopolskiego konkursu literacko- plastycznego:

Organizator

  1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 2 w Tarnobrzegu, ul. Kochanowskiego 7.

Cel konkursu

2. Celem konkursu jest:

- inspirowanie dzieci w wieku przedszkolnym do pracy twórczej;

- wzbogacanie warsztatu literackiego i plastycznego;

- pobudzenie wrażliwości i wyobraźni, rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do zadanego tematu;

- pokazanie zdolności literackich i plastycznych, jakie prezentują przedszkolaki.
 

Warunki uczestnictwa:

3.Konkurs przeznaczony jest dla dwóch kategorii wiekowych:

I kategoria wiek od 3 do 4 lat,

II kategoria wiek od 5 do 6 lat.

 

4.Udział w Konkursie jest bezpłatny.

5. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia w Konkursie jednej książeczki.

6. Zadaniem konkursowym jest dokończenie wiersza i zilustrowanie go w postaci książeczki.

Wiersz:

„Przyjaciel z podwórka” A. Radkowska

Nasze podwórko to magiczne miejsce!

Wszyscy je mamy

i najlepiej znamy.

Zawsze pachnące skoszoną trawą

i ulubioną od mamy potrawą.

 

Bo tu czy pada deszcz,

czy bije z nieba żar,

zawsze przyjaźni czuć czar.

 

I powiem szczerze, znajomych mam tu wielu!

Lecz tylko do Ciebie mogę powiedzieć „Mój przyjacielu”.

I jak przyjaciel z przyjacielem,

przeżyliśmy przygód wiele ...

 

7.W Konkursie oceniane będą wyłącznie książeczki spełniające następujące kryteria: wykonane dowolną manualną techniką plastyczną PŁASKĄ: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, techniki łączone (bez użycia materiałów sypkich), sporządzone w formacie nie większym niż A4.

8. Książeczka musi być opisana według karty zgłoszeniowej będącej załącznikiem nr 4 do Regulaminu. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przykleić na odwrocie wykonanej książeczki konkursowej. Brak karty zgłoszeniowej jest równoznaczny
z wykluczeniem pracy z Konkursu.

9. Do pracy konkursowej należy dołączyć zgody stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3, będące integralną częścią niniejszego regulaminu.

10. Nadesłane książeczki nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem wszelkich praw autorskich na rzecz Organizatora. Prace przechodzą na własność Przedszkola Nr 2.

11. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody  w Konkursie.

12. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Przedszkola Nr 2 w Tarnobrzegu. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: prezentowania prac      w Internecie, w środkach masowego przekazu oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania, a także prezentowania prac na wystawach.

Termin i warunki dostarczania prac

13. Książeczki na konkurs należy składać osobiści , nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt wysyłającego) do dnia 15.03.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 

Przedszkole nr 2

ul. Kochanowskiego 7

 39-400 Tarnobrzeg

Tel: 15 822 37 18
 

14.Niedotrzymanie terminu przewidzianego w ust. 13 skutkuje wykluczeniem pracy z Konkursu.

Zasady przyznawania nagród

15. Prace konkursowe oceniane będą przez Jury konkursowe  powołane przez Organizatora.

16. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 29.03.2019 r.

17. Przy ocenie książeczki komisja konkursowa będzie brać pod uwagę w równym stopniu następujące kryteria:  

  • walory literackie,
  • walory artystyczne,  
  • estetyczną jakość książeczki,
  • innowacyjność pracy,
  • zaangażowanie dzieci

 

18. Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej grupie wiekowej. Autorzy tych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

19. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, które zostaną przesłane na podane adresy mailowe (do wydruku i samodzielnego wypełnienia).

20. Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana nie później niż 3 dni po zakończeniu obrad Komisji na stronie http://przedszkole2tbg.pl/

21. Zwycięzcy Konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni o wynikach Konkursu telefonicznie lub e-mailowo.

22. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników.

23. Osoby odpowiedzialne za przebieg Konkursu:

Dyrektor Przedszkola: Alicja Gil

Nauczycielki: Ewa Dryka, Bernadeta Kozik, Agnieszka Radkowska.

 Kontakt telefoniczny - 15 822 37 18

Postanowienia Końcowe

24. Przedszkole Nr 2 w Tarnobrzegu zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie niniejszego regulaminu.

25. Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie. Odwołania nie będą uwzględnione.

26. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie internetowej i jest on tożsamy z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Załącznik nr 1

Oświadczenie rodzica (wypełnić drukowanymi literami)

 

Imię i nazwisko dziecka: ..........................................................................

Nazwa, adres placówki: ..........................................................................

..........................................................................

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem literacko- plastycznym – bajka „Przyjaciel z podwórka”, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

 

….......................................                                                  ….....................................

(miejscowość i data)                                             (podpis rodzica/ opiekuna)

 

 


 

Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. (zwane dalej RODO)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

..........................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

 

w związku z udziałem w ogólnopolskim konkursie literacko- plastycznym – bajka „Przyjaciel z podwórka” organizowanym przez Przedszkole Nr 2, ul. Kochanowskiego 7 39- 400 Tarnobrzeg, w celu przetwarzania i umieszczania danych osobowych na stronie internetowej placówki, umieszczenia danych laureatów na ewentualnej wystawie pokonkursowej.

 

……………………….………………….……………

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

 


Załącznik nr 3

ZGODA NAUCZYCIELA na przetwarzanie danych osobowych

 

Ja .......................................................................... wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu literacko- plastycznym – bajka „Przyjaciel z podwórka” organizowanym przez Przedszkole Nr 2,                                 ul. Kochanowskiego 7 39- 400 Tarnobrzeg moich danych osobowych .....................................(imię, nazwisko, adres e-mail) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

 

……………………..                  …………………………………

Miejscowość i data                     Podpis nauczyciela

 


 

 

Załącznik nr 4 (do wydruku i naklejenia na odwrocie książeczki konkursowej)

 

Tytuł pracy:

 

Imię i nazwisko autora:

 

Wiek:

 

Nazwa, adres, dane kontaktowe placówki kierującej:

 

Imię i nazwisko, dane kontaktowe opiekuna:

 

Adres e- mail:

 

Telefon kontaktowy:

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-03-15
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator


Przedszkole Nr 2 wTarnobrzegu
Kochanowskiego 7
39-400 Tarnobrzeg
158223718
Komentarze
Wyślij wiadomość do Ewa Dryka