Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY PT. "FERIE BEZPIECZNE BĘDĄ BAJECZNE"


Konkurs dodał(a) Dominika Węglarska tydzień temu, wyświetleń 219


Wpis został sprawdzony przez moderatora


Miejskie Przedszkole nr 12

ul. Ligocka 3

40-570 Katowice

tel. 32 209-55-28

e-mail: mp12katowice@op.pl

 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12 W KATOWICACH MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM PT.

 "FERIE BEZPIECZNE BĘDĄ BAJECZNE"

 

Cele konkursu:

- promowanie twórczości dziecięcej,

- rozwijanie kreatywności dzieci w zakresie plastyki,

- rozwijanie sprawności manualnej i zdolności plastycznych dzieci,

- promowanie ciekawych form spędzania czasu wolnego w czasie ferii zimowych,

- promowanie bezpiecznego wypoczynku zimowego.

 

Regulamin konkursu:

 - konkurs przeznaczony jest dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych:

a) 3-4-letnich,

b) 5-6-letnich.

- do konkursu mogą przystąpić publiczne i niepubliczne przedszkola,

- termin dostarczenia prac: do 28.02.2019 r.

- termin ogłoszenia wyników: 08.03.2019 r.

- technika i forma wykonania pracy: praca płaska w formacie a4,

- na konkurs nie można przesyłać prac zbiorowych,

- z jednej placówki można dostarczyć maksymalnie 3 prace,

- każda praca powinna spełniać następujące kryteria: zgodność z tematyką, zgodność z regulaminem, oryginalność pomysłu, estetyka wykonania, samodzielność wykonania,

- każda praca powinna zawierać: adres placówki wraz z numerem telefonu i adresem mailowym, imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, imię i nazwisko opiekuna, plastycznego pod kierunkiem, którego została wykonana praca, adres mailowy opiekuna, a także dołączone uzupełnione załączniki- załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3,

- udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów,

- pracę należy dostarczyć do:
 

 Miejskie Przedszkole nr 12

ul. Ligocka 3

40-570 Katowice

z dopiskiem "FERIE BEZPIECZNE BĘDĄ BAJECZNE"
 

- zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez organizatorów

- laureaci otrzymają nagrody oraz dyplomy

- zwycięscy zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach wiekowych:

a) I, II i III miejsce w kategorii dzieci 3-4letnich,

b) I, II i III miejsce w kategorii dzieci 5-6letnich.

- wszyscy uczestnicy otrzymają podziękowania oraz dyplomy drogą mailową do samodzielnego wydrukowania (prosimy o dołączenie adresów mailowych opiekunów, pod kierunkiem których wykonane były prace)

- dostarczone prace przechodzą na własność organizatora

- wyniki zostaną ogłoszone na stronie Bliżej Przedszkola oraz na internetowej przedszkola http://mp12katowice.masternet.pl/

Serdecznie zapraszamy

mgr Dominika Węglarska


METYRYCZKA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO

PT. "FERIE BEZPIECZNE BĘDĄ BAJECZNE"

Imię i nazwisko autora pracy:…………………………………………………………

Wiek autora pracy :……........................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela:……………........................……………………….…..

Adres mailowy nauczyciela:..................................................................................

Pełna nazwa placówki………………………………………..……............................

Telefon kontaktowy:…………………………………..............................................


 

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

(wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko dziecka:

........................................................................................................................................

Nazwa, adres placówki: ........................................................................................................................................................................................................

Jako ustawowy opiekun dziecka oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM PT.  "FERIE BEZPIECZNE BĘDĄ BAJECZNE" organizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr12 w Katowicach oraz na publikację danych dziecka na stronie internetowej Bliżej Przedszkola oraz stronie internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Katowicach oraz wykorzystanie prac laureatów do publikacji na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Katowicach oraz wystawie pokonkursowej zorganizowanej na terenie placówki.

..........................................                                                                              ..........................................

(miejscowość i data)                                                                   

(podpis rodzica/ prawnego opiekuna)


 

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. (zwane dalej RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka                  

........................................................................................................................................                                                       (imię i nazwisko dziecka)

 

w związku z udziałem w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM PT. "FERIE BEZPIECZNE BĘDĄ BAJECZNE" organizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 12 w Katowicach, ul. Ligocka 3, 40-570 Katowice w celu umieszczenia danych osobowych na stronie Bliżej Przedszkola oraz na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Katowicach oraz umieszczenia danych laureatów w wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Miejskim Przedszkolu nr 12 w Katowicach

 

...............................................                                                                             ...............................................

 

     (miejscowość i data)                                                                                             (podpis rodzica/ opiekuna)


ZAŁĄCZNIK NR 3

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. (zwane dalej RODO)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

........................................................................................................................................                                                       (imię i nazwisko nauczyciela)

 

w związku z udziałem w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM PT. "FERIE BEZPIECZNE BĘDĄ BAJECZNE" organizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 12 w Katowicach, ul. Ligocka 3, 40-570 Katowice w celu umieszczenia danych osobowych na stronie Bliżej Przedszkola oraz na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Katowicach oraz umieszczenia danych w wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Miejskim Przedszkolu nr 12 w Katowicach

 

...............................................                                                                             ...............................................

 

(miejscowość i data)                                                                                             (podpis nauczyciela)

 

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-02-28
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator


Miejskie Przedszkole nr 12
Ligocka
40-570 Katowice
32 209-55-28
Komentarze
Wyślij wiadomość do Dominika Węglarska