Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Pędzlem malowane - wiosenny pejzaż"


Konkurs dodał(a) Monika Wiśniewska 2 miesiące temu, wyświetleń 743


Wpis został sprawdzony przez moderatora


Przedszkole Miejskie nr 207 w Łodzi zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

 „Pędzlem malowane - wiosenny pejzaż”

 

Cele konkursu:

- odczuwanie radości z procesu tworzenia, działań plastycznych;

- rozwijanie kreatywności, wyobraźni i zainteresowań plastycznych;

- malowanie farbami akwarelowymi z użyciem pędzli;

- ukazywanie piękna otaczającej nas przyrody.
 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3- 6 lat.
   
 2. Technika wykonania pracy - farby akwarelowe.
   
 3. Format pracy A3.
   
 4. Każda placówka może nadesłać po 2 indywidualne prace w każdej kategorii wiekowej.
   
 5. Termin nadsyłania prac - 05.04.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).
   
 6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie blizejprzedszkola.pl oraz na stronie organizatora konkursu do dnia 30.04.2019 r.
   
 7. Każda praca powinna posiadać metryczkę przymocowaną z przodu pracy w prawym, dolnym rogu (czcionka Times New Roman - 14).
   
 8. Metryczka musi zawierać: imię, nazwisko i wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana praca, adres i numer telefonu przedszkola,   e - mail - na który zostaną wysłane podziękowania.
   
 9. Nagrody przyznane zostaną w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4-latki i 5-6-latki.
   
 10. Powołane jury wyłoni I, II oraz III miejsce w każdej kategorii wiekowej.
   
 11. Nagrody i dyplomy dla laureatów wyślemy pocztą do dnia 30.04.2019 r. (data stempla pocztowego).
   
 12. Dyplomy/Podziękowania dla pozostałych uczestników konkursu oraz nauczycieli zostaną wysłane drogą e-mailową do dnia 30.04.2019 r.
   
 13. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
   
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac w celach promocyjnych konkursu.
   
 15. Kryteria oceny pracy: samodzielność wykonania pracy przez dziecko, zgodność z tematem, ciekawa interpretacja proponowanej tematyki, walory artystyczne i estetyczne.
   
 16. Każda praca zgłoszona do konkursu musi zawierać przyklejoną na odwrocie zgodę rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych dziecka.
   
 17. Prace bez wypełnionej zgody nie biorą udziału w konkursie.
   
 18. Prace proszę przesłać na adres:
   

Przedszkole Miejskie nr 207

ul. Piotrkowska 272

90-361 Łódź

z dopiskiem „Konkurs plastyczny - Pędzlem malowane”

Wszystkich dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy: Monika Wiśniewska, Paulina Frąc, Kamila Gibała - Woińska pod numerem telefonu Przedszkola Miejskiego 207 w Łodzi : 42 684-68-22.

 

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

NA UDZIAŁ DZIECKA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM ORGANIZOWANYM PRZEZ

Przedszkole Miejskie nr 207 w Łodzi

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka    ……………………………………………………............................................

                                                                                   ( imię i nazwisko dziecka )                   

w konkursie plastycznym „Pędzlem malowane - wiosenny pejzaż” organizowanym w roku szkolnym 2018/2019 przez Przedszkole Miejskie nr 207 w Łodzi.

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka ( imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).
 2. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej pracy konkursowej mojego dziecka w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

 

……………………….......…                                                   ....................................…………………...…..

    miejscowość i data                                                               czytelny podpis rodziców/opiekunów

 

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-04-05
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci
Uwagi: praca w formacie A3 - akwarela

Organizator


Przedszkole Miejskie nr 207
Piotrkowska 272
90-361 Łódź
42 684 68 22
Komentarze
Wyślij wiadomość do Monika Wiśniewska