Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA
Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO - LITERACKI

Konkurs dodał(a) Anna Jaworska ( komentarzy)
Dodane 3 tygodnie temu, wyświetleń 308

Wpis został sprawdzony przez moderatora

Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno - Literackiego pt.
„Moja wakacyjna podróż – stwórz swoją książeczkę”

 

1. Organizatorem konkursu jest:

Przedszkole nr 175 z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5

ul. Astronautów 5

02-154 Warszawa

tel: 22 846 17 59

p175@vp.pl

Koordynatorem jest pani Anna Jaworska – Markiewicz, wicedyrektor Zespołu.

2. Cele konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dziecka przy współpracy z rodzicem lub nauczycielem,
 • pobudzanie kreatywności prowadzącej do stworzenia książki z własnym tekstem w formie bajki lub rymowanki,
 • rozwijanie dziecięcej aktywności plastycznej z użyciem różnych materiałów,
 • pogłębianie więzi dziecko – rodzic lub dziecko – nauczyciel,
 • poszerzanie wiedzy na temat Polski  i krajów za granicą.

3. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) wraz z rodzicami lub nauczycielami z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu Polski.

4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie książki z jednym, samodzielnie napisanym i dotąd nigdzie nie publikowanym utworem literackim

w formie rymowanki lub bajki wraz z własnoręcznie wykonanymi ilustracjami.

5. Warunki konkursu:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1) i dołączenie jej do pracy konkursowej.
 • Jeden autor może wykonać jedną pracę konkursową, a każda placówka przedszkolna może nadesłać maksymalnie 2 książki. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na jego własność.
   
 • Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej na organizatora konkursu znajduje się w karcie zgłoszeniowej.
   
 • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora konkursu - Przedszkole nr 175 w Warszawie oraz publikacji pracy.
   
 • Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) informuję, że administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5, Przedszkola nr 175 z siedzibą ul. Astronautów 17 w Warszawie, który przetwarza dane w celu realizacji konkursu.
   

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych w oparciu o art. 32 ustawy.

6. Zasady prac konkursowych: Należy:

 • ułożyć tekst w formie bajki lub rymowanki, dozwolona jest pomoc dorosłego,
 • zilustrować jego treść wytworami plastycznej i twórczej pracy dziecka - praca płaska w formacie A4. Zachęcamy do wykorzystania różnych technik i materiałów,
 • ponumerować strony i pracę zatytułować,
 • złożyć książeczkę w całość – okładka i ilustracje razem z tekstem, minimum 5 stron.

7. Prace prosimy przesyłać do 15 września 2017 r., decyduje data stempla pocztowego, na adres:
 

Przedszkole nr 175

ul. Astronautów 5

02 – 154 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs „Moja wakacyjna podróż”
 

Prace przysłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 września 2017 r., a wyniki ogłoszone zostaną 20 września 2017 r. na:

9. Oceny dokona powołana przez organizatora Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • samodzielność i wkład pracy dziecka w wykonanie pracy,
 • pomysłowość utworu literackiego,
 • inwencja twórcza oraz ogólne wrażenia artystyczne.

10. Skład Komisji Konkursowej:

 • dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5, pan Michał Plewa
 • wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5, pani Anna Jaworska – Markiewicz,
 • kierownik Wypożyczalni nr 71 Biblioteki Publicznej w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, pani Jolanta Jagiełło.

11. Organizator przewiduje nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienie w dwóch kategoriach:

 • 3 i 4-latki,
 • 5 i 6-latki.

Nagrody i dyplomy zostaną wysłane pocztą. Nauczyciele, którzy zrobią z dziećmi książkę i  zamieszczą swojego e-maila w karcie zgłoszeniowej, otrzymają podziękowanie za udział w konkursie drogą elektroniczną do końca października 2017 r.

12. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy Konkursu.

13. Wszelkich dodatkowych informacji mogą Państwo uzyskać pisząc na adres: p175@vp.pl lub dzwoniąc pod nr tel: (22) 846 17 59.

14. Organizator nie bierze udziału w tym konkursie.

KARTA ZGŁOSZENIOWA do II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO - LITERACKIEGO

„Moja wakacyjna podroż – stwórz swoją książeczkę”

Imię i nazwisko dziecka

 

 

Wiek dziecka

 

 

Nazwa przedszkola

 

 

Adres przedszkola, telefon, e-mail

 

 

 

 

Kto pomagał w przygotowaniu pracy?

Jeśli  rodzic – prosimy o dopisek „z mama/tatą”,

Jeśli nauczyciel – prosimy o imię i nazwisko oraz e-mail.

 

Ja, niżej podpisana/y:

..............................................................................................................................................................

będąca/y rodzicem lub występująca/y w charakterze opiekuna prawnego dziecka:

.............................................................................................................................................................

niniejszym wyrażam zgodę na udział w Konkursie oraz oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję, a w szczególności wyrażam zgodę na upublicznienie w jakikolwiek sposób, w związku z uczestnictwem w Konkursie, jego imienia i nazwiska oraz jego pracy. Przyjmuję do wiadomości oraz zgadzam się, że Organizatorowi przysługuje prawo do zatrzymania oryginału pracy zgłoszonej do Konkursu. Poniższe dane osobowe podawane są dobrowolnie ze świadomością o przysługującym prawie do ich poprawy lub zmiany.

 

 

 

 

Pieczęć przedszkola/ dyrektora przedszkola

 

Pieczęć Przedszkola

Oświadczam, że w momencie przekazania pracy na konkurs plastyczno - literacki pt.: „Moja wakacyjna podróż – stwórz swoją książeczkę” organizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5, Przedszkole nr 175 w Warszawie, przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do tej pracy na Organizatora Konkursu. (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O  prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83).

 

Podpis:.........................................................          

              

Miejscowość, data:......................................                           

                                                                                                                 

*prosimy wypełnić drukowanymi literami

Dodatkowe informacje

Termin: 2017-09-15
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski

Organizator

Przedszkole nr 175
Astronautów 5
02-154 Warszawa
22 846 17 59