Regulamin ośrodka
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli AKADEMIA EDUKACJI

30-437 Kraków; ul. Kwiatowa 3
www: szkolenia.blizejprzedszkola.pl
e-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

Wpis do ewidencji Małopolskiego Kuratora Oświaty nr 2/09

 
 
 
 

 I.  Formy działalności, kadra Akademii


Akademia Edukacji realizuje szkolenia w formie warsztatów, konferencji, seminariów, kursów. Szkolenia organizowane są na trenie całego kraju w przystosowanych do tego celu miejscach (placówkach edukacyjnych, salach konferencyjnych, ośrodkach szkoleniowych)
Prowadzącymi szkolenia są: specjaliści przedmiotowi, pedagodzy, psychologowie, nauczyciele akademiccy, doradcy metodyczni, dyrektorzy placówek edukacyjnych, konsultanci, eksperci nadzoru pedagogicznego oraz inni wysokiej klasy specjaliści).

Całościowa oferta szkoleniowa Akademii jest dostępna na stronie internetowej ośrodka (www.szkolenia.blizejprzedszkola.pl) jest aktualizowana w sposób ciągły. Ośrodek realizuje również szkolenia modyfikując  programy szkoleń na miarę indywidualnych potrzeb konkretnej placówki.

Akademia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie.

Ośrodek czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Zobacz na mapie

tel. 12 631 04 10 wew. 103
fax. 12  262 50 34
e-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

 

II.  Realizacja szkoleń otwartych w Akademii Edukacji
 

Szkolenia z zapisami indywidualnymi uczestników odbywają się według terminarza zamieszczonego na stronie internetowej ośrodka w zakładce: katalogu szkoleń/szkolenia otwarte. Warunkiem realizacji szkolenia jest skompletowanie grupy szkoleniowej. Grupa szkoleniowa to 15-25 osób. Ze względu na szczególny charakter realizowanych zajęć, dyrektor ośrodka może zdecydować  o ograniczeniu liczebności grupy szkoleniowej. Dyrektor może również zwiększyć liczebność grupy w przypadku szkoleń o charakterze wykładowym.

Uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w formie doskonalenia zawodowego.

 

III. Zasady zapisów i płatności:
 

 1. Po wyborze szkolenia, zainteresowany wpisuje się na listę uczestników, uzupełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora. Zgłoszenia przyjmowane są również drogą e-mailową.
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze dokonanie wpłaty.
 3. W ciągu 24 godz. (w dni robocze) na adres mailowy podany w zamówieniu, zostanie wysłana faktura pro-forma.
 4. Po otrzymaniu faktury pro-formy, uczestnik dokonuje wpłaty na numer konta wskazany na fakturze. W tytule przelewu należy wpisać NUMER FAKTURY oraz IMIĘ I NAZWISKO uczestnika/ów szkolenia.
 5. Płatności za szkolenie można dokonywać:
 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze dokonanie wpłaty.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do uregulowania opłaty w całości w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
 3. W przypadku braku płatności w ciągu 14 dni - zgłoszenie udziału w szkoleniu zostaje automatycznie anulowane.
 4. Po zaksięgowaniu wpłaty zostanie przesłany dokument potwierdzający dokonanie płatnośći - Pocztą Polską.

               

IV. Zasady odwołania szkolenia oraz rezygnacji z uczestnictwa:
 

 1. W przypadkach szczególnych (np. choroba prowadzącego lub zbyt mała liczba uczestników, aby utworzyć grupę szkoleniową), organizator ma prawo odwołania szkolenia bądź wyznaczenia innego terminu szkolenia. W tym przypadku całość dokonanej opłaty zostaje zwrócona uczestnikowi lub przekazana na kolejną edycję szkolenia – zgodnie z życzeniem płatnika.
 2. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia nie później niż na 5 dni przed terminem jego realizacji, całość opłaty zostaje zwrócona uczestnikowi lub przekazana na kolejną edycję szkolenia – zgodnie z życzeniem płatnika.
 3. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej: drogą e-mailową.
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia później niż 5 dni przed jego rozpoczęciem (lecz nie później niż 3 dni przed terminem realizacji szkolenia), zwrócone zostaje 50% wniesionej opłaty.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia później niż 3 dni przed terminem realizacji szkolenia, wniesiona opłata nie będzie zwrócona uczestnikowi - zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów operacyjnych, związanych z organizacją danego szkolenia.
 6. Jeśli na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, pozostały na liście uczestników wolne miejsca – zgłoszenia są nadal przyjmowane.

 

V. Zasady wydawania zaświadczeń
 

Zaświadczenia wydawane są uczestnikom po zakończeniu szkolenia.  Warunkiem  otrzymania zaświadczenia jest uczestnictwo w  szkoleniu (min. 70% obecności na zajęciach),  podpisanie listy uczestników, wypełnienie ankiety ewaluacyjnej oraz spełnienie innych wymogów określonych każdorazowo przez prowadzącego (np. praca końcowa).

Oryginały zaświadczenia wystawiane mogą być do końca roku kalendarzowego w którym odbyło się szkolenie. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia zaświadczenia potwierdzającego udział w formie doskonalenia zawodowego uczestnik ma prawo do otrzymania duplikatu zaświadczenia, pokrywając koszty operacyjne w kwocie 5,00 PLN.

 

VI. Ochrona danych osobowych:
 

 1. Dane Uczestnika są dostępne dla osób zaangażowanych w organizację szkoleń i służą jedynie wymianie informacji między Organizatorem w Uczestnikiem.
 2. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom postronnym.
 3. Dane osobowe są przechowywane zgodnie z zasadami określonymi w aktualnych przepisach prawa:

 

VII. Postanowienia końcowe:
 

 1. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika szkolenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin po zmianach obowiązuje od 14 września 2015 roku.
 3. Regulamin może ulec zmianie.
 4. Zmiany w regulaminie wymagają formy pisemnej.