Poniedziałek, 05 Października 2009, 10:17:10


Lubimy czytać - projekt edukacyjny

Przedszkole Miejskie nr 1, Mińsk Mazowiecki

 

Termin realizacji: rok szkolny 2008/2009  
Opracowała i wdrożyła do realizacji w grupie 6-latków: mgr Urszula Kołodziejska       
 
1. WSTĘP:
 
"Nikt nie rodzi się czytelnikiem,
czytelnika trzeba wychować”...        
 
Współcześni psycholodzy uważają dzieciństwo za bardzo ważny etap w rozwoju człowieka. Dziecko stało się więc centrum procesu wychowawczego i dydaktycznego, a wiek przedszkolny to czas, w którym kształtują się jego nawyki, w tym również czytelnicze; warto więc wykorzystać ów moment, tym bardziej, że czytając dzieciom, poszerzamy ich wiedzę o człowieku, o świecie, dostarczamy naszym pociechom całego bogactwa przeżyć. Kontakt z książką wzbogaca słownictwo dziecka, jego wyobraźnię; książki rozszerzają świat ich uczuć i myśli.

Niestety, w chwili obecnej książka stała się zaledwie jednym z wielu środków umożliwiających człowiekowi kontakt z kulturą; pojawiło się wiele innych możliwości przekazywania informacji, a piękna i naprawdę wartościowa literatura dziecięca coraz częściej ginie w zalewie filmów i gier komputerowych.. Wiele dzieci bez umiaru korzysta z komputera lub telewizora i jest to dla nich najatrakcyjniejsza forma spędzania wolnego czasu, a rodzice często po prostu nie kontrolują, co i jak długo oglądają ich dzieci. Dlatego właśnie, mając na uwadze ów problem i szukając alternatywnych rozwiązań zainicjowałam zajęcia czytelnicze w grupie „0”. Pragnę bowiem, by obok nas dorastały dzieci mądre i wrażliwe, by pozytywnych wzorców nie musiały szukać na ulicy. Jestem głęboko przekonana, że od czytelniczego wysiłku, od konsekwencji zależeć będzie, czy wykształcę w dzieciach ów czytelniczy nawyk, tym bardziej, że przyjemność czytania i miłość do książek musi powstać właśnie w dzieciństwie; mądre i odnoszące sukcesy w szkole dzieci to często te, które mają codzienny kontakt z literaturą ,a dzieci, które mają kłopoty w szkole, to zazwyczaj te, o których rozwój umysłowy we wczesnym dzieciństwie nikt po prostu nie zadbał.

Przebywanie z ulubioną książką jest bardzo ważną i pożądaną formą spędzania czasu wolnego w każdym wieku. Kontakt z literaturą, jeśli jest dostatecznie żywy, może głęboko rozwijać osobowość dziecka, poszerzać możliwości poznania świata, pozwalać na uczestnictwo w wydarzeniach niedostępnych własnym doznaniom i obserwacjom.
 
Czytając ciekawą książkę, dziecko przeżywa losy bohaterów, a przy okazji uczy się doceniać postępowanie przedstawionych postaci, odróżniać to, co jest dobre od tego, co złe. Najskuteczniejszym sposobem wychowania czytelnika na całe życie jest głośne czytanie dziecku dla przyjemności. Czytanie może mieć charakter pośredni, odbywać się poprzez rodziców, nauczycieli lub inne osoby.    Czytanie należy do elementarnych umiejętności umysłowych. Jest pośrednim narzędziem poznawania otaczającej nas rzeczywistości, otwiera przed nami bogate źródło dziedzictwa kulturowego, a tym samym warunkuje wszechstronny rozwój. Nabycie umiejętności czytania przez dziecko sześcioletnie wymaga wielkiego trudu, a od nauczyciela wytężonej pracy. Dlatego organizując zajęcia przygotowujące do nauki czytania należy zastosować różne, atrakcyjne formy. Nie powinno się przeciążać dzieci jednostajną, wytężoną pracą. Trzeba pozostawić dostateczną ilość czasu na zabawową formę zajęć. Należy wdrażać do systematycznej pracy i świadomego wysiłku, zaczynając od metod bardziej atrakcyjnych, skupiających uwagę.
 
Ze względu na właściwości psychiczne dzieci 6 – 7 letnich należy stosować różnorodne metody rozwijające aktywność . Czytanie jest jedną z najważniejszych funkcji w życiu, ponieważ praktycznie cała nauka opiera się na umiejętności czytania. 
 
Dziecko sześcioletnie może i chce się uczyć , ale efekty w tym zakresie osiąga wtedy, gdy nauce towarzyszy radosna zabawa. Tylko w atmosferze radosnej twórczej i pożądanej wychowawczo zabawy wyzwala się różnorodna aktywność. Z tego względu nauka czytania nie może odbywać się w oderwaniu od różnorodnych zabaw i zajęć, lecz musi łączyć się z treściami wychowania społecznego, zdrowotnego i estetycznego.
 
Według rozporządzenia MENiS z dn. 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego głównym celem edukacyjnym na pierwszym etapie edukacji jest „Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia…”.
 
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zawiera zadania, które nauczyciel może zrealizować poprzez głośne czytanie dzieciom:
 • „Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupiania uwagi na rzeczach i osobach.
 • Wzbudzanie zainteresowania obrazem (ilustracją) i tekstem.
 • Tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka ( ze szczególnym uwzględnieniem nabywania i rozwijania umiejętności czytania…)
 • Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych, np. dobro, prawda, miłość, piękno…
 • Pomaganie dziecku w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich… oraz podejmowaniu próby ich oceny i uzasadniania stanowiska.”

2. CELE
 
Główny cel programu to: Zapoznanie dzieci z literaturą dziecięcą, rozbudzanie motywacji do samodzielnego sięgania po książki, rozwijanie zainteresowań czytelniczych.     Cele szczegółowe:  
 • wprowadzenie dzieci w świat literatury ,
 • ukazanie przedszkolakom właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych ,
 • przygotowanie dzieci do późniejszego, samodzielnego wyboru książek,
 • nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy,
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy literacko – teatralne, plastyczne i wycieczki oraz atrakcyjny kącik książki w sali przedszkolnej,
 • zapoznanie dzieci z biblioteką i czytelnią,
 • zapoznanie dzieci z zasadami korzystania z biblioteki ,
 • wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek,
 • zaznajomienie sześciolatków z utworami W. Chotomskiej , J. Brzechwy, i twórczością bajkopisarzy ,
 • zachęcenie nauczycieli i rodziców do głośnego i systematycznego czytania z dziećmi ,
 • stwarzanie okazji do samodzielnego czytania,
 • poznanie etapów powstania książki „Od autora do czytelnika”,
 • rozumienie poleceń i rozwiązywanie zadań zgodnie z instrukcją ,
 • integrowanie grupy poprzez wspólną naukę, pracę, zabawę.
 
3. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:
 
Wychodząc z założenia, że nie istnieje metoda jednakowa oddziałująca na każdego wychowanka, należy przyjąć, że stosowanie wielokierunkowości w tej dziedzinie jest jedynym sposobem na osiąganie umiejętności czytelniczych przez wszystkie dzieci na równym poziomie i w podobnym czasie, a mimo to w indywidualnym tempie. Służyć temu będą następujące sytuacje edukacyjne:
 • gry i zabawy dydaktyczne, tematyczne;
 • praca z książką, czasopismem dziecięcym;
 • praca z obrazkiem;
 • historyjka obrazkowa;
 • praca z tekstem literackim – wiersze, piosenki, opowiadania, bajki, baśnie;
 • metody aktywne;
 • pedagogika zabawy;
 • spacery i wycieczki;
 • sytuacje okazjonalne;
 • teatrzyki;
 • tworzenie swobodnych tekstów;
 • zabawy i ćwiczenia usprawniające aparat mowy;
 • działalność plastyczna;
 • twórczość muzyczna;
 • konkursy i quizy;
 • układanki i rebusy;
 • ćwiczenia w czytaniu;
 
4. TREŚCI EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

1. Zapoznanie dzieci z popularnymi utworami dziecięcymi ze zwróceniem uwagi na ich autora.

 • Wykonanie gazetek i poznanie wiadomości o ulubionych autorach książek dla dzieci:
  J. Brzechwa, W. Chotomski, D. Gellner, A. Frączek, A. Lindgren, C. Collodi, H. Ch. Andersen, Ch. Perrault, Grimm.
 • Spotkania z pisarzami tworzącymi dla dzieci:    A. Frączek, D. Gellner.
 • Spotkania z teatrem –oglądanie przedstawień w wykonaniu aktorów.                                     
2. Bohaterowie naszych bajek i baśni- głośne czytanie wybranych utworów          z literatury dziecięcej.
 • Poznanie legend polskich : „Wars i Sawa, Złota Kaczka, Legenda o warszawskiej syrence, Orle gniazda”.
 • Czytanie bajek i baśni europejskich autorów: Włochy- C. Collodi „Pinokio”; Niemcy – Grimm „Baśnie”; Dania – H. Ch. Andersen „Baśnie”;  Francja- Ch. Perrault „Bajki”; Szwecja- A Lindgren „Dzieci z Bullerbyn, Pippi”.
 • Czytanie wierszy, piosenek, opowiadań , bajek współczesnych autorów polskich.
 • Poznawanie bohaterów literatury dziecięcej- Pippi i Pinokio.
 • Zapraszanie rodziców, pracowników biblioteki do głośnego czytania dzieciom.
 • Zastosowanie bajki terapeutycznej jako metody na wyciszenie, relaksację, odreagowanie napięcia.
3.  Stwarzanie okazji do prezentacji umiejętności samodzielnego czytania książek przez dzieci.                                                
 • Zorganizowanie kącika książki w sali w celu umożliwienia codziennego kontaktu z książką.
 • Uzupełnianie kącika czytelniczego pozycjami przyniesionymi przez dzieci z domu.
 • Wspólne oglądanie i omawianie ilustrowanych książek dla dzieci.
 • Zachęcanie dzieci do głośnego czytania kolegom.
 • Zorganizowanie wewnątrzgrupowego konkursu czytelniczego „Lubimy czytać”.  
4. Od autora do czytelnika. Dziecko autorem własnej książeczki.       
 • Poznanie etapów powstawania książki oraz historii i znaczenia pisma dla człowieka.
 • Zorganizowanie dla rodziców i dzieci konkursu plastycznego „Moja książeczka” z własnym tekstem i ilustracjami.
 • Umieszczanie własnych książek w kąciku czytelniczym.
 • Wycieczka do księgarni.
5. Literatura dla dzieci źródłem pomysłów do zabaw w teatr, zabaw dramowych , inscenizacji. Prezentowanie różnych utworów dziecięcych w formie słownej, plastycznej, muzycznej i ruchowej.
 • Słuchanie bajek opowiadanych przez dzieci.
 • Wyrażanie gestem, ruchem treści literatury.
 • Zabawy przy piosenkach o tematyce bajkowej.
 • Inscenizowanie utworów.
 • Zabawy dramowe, w teatr.
 • Wykonywanie prac plastycznych na temat literatury.
 • Wykonanie zakładek do książek.
 • Wystawy prac plastycznych w przedszkolu i holu biblioteki.
 • „Album bajek”- wykonywanie ilustracji do treści bajek, baśni, wierszy w specjalnie do tego założonym zeszycie.
 • Udział w konkursie recytatorskim „Lubimy rymy – wiersze J. Brzechwy” organizowanym przez MDK.
 • „Pałacowa Maska”-udział w przeglądzie teatralnym organizowanym przez MDK.
6. Książka źródłem informacji. Eksponowanie wartości artystycznych i wychowawczych książek dla dzieci.
 • Umieszczanie w kąciku książki atlasów, albumów, encyklopedii, książek o roślinach, ptakach, kosmosie itp.
 • Praktyczne ćwiczenia w odszukiwaniu informacji na konkretny temat w encyklopedii.
 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami bożonarodzeniowymi i wielkanocnymi w Polsce i krajach Unii Europejskiej na podstawie literatury (Wielkanocne pisanki, Opowieść wigilijna, Dzieci z Bullerbyn)
7. Biblioteka – miejsce rozwijania zainteresowań czytelniczych.
 • Wycieczki do biblioteki w MDK oraz jej filii.
 • Poznanie pracy bibliotekarza.
 • Korzystanie z czytelni, wypożyczalni.
 • Systematyczne wypożyczanie książek.
 • Utrwalanie zasad dbania o książki.
 
5. UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU
 
Program „Lubimy czytać” obejmuje przedszkolaków z grupy „0” z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Mińsku Mazowieckim. Program będzie realizowany w ramach zajęć obowiązkowych oraz zajęć popołudniowych w roku szkolnym 2007/2008
 
W celu pełnej realizacji programu, planuję nawiązać współpracę z pracownikami Biblioteki Miejskiej oraz jej filią, co umożliwi lepsze poznanie ich pracy przez dzieci, a jednocześnie pozwoli na inny sposób oddziaływania na dzieci.
 
Aby zachęcić dzieci do czytania wskazane będzie zorganizowanie kącików książki w sali. Istotnym elementem działań w ramach programu będzie włączenie rodziców do głośnego czytania w domu i szkole.
 
Do realizacji założonych celów programu zaplanowałam wykorzystać wybrane utwory następujących autorów: J. Brzechwa „Sto bajek”; W. Chotomska „Moje ulubione wiersze”, „Legendy polskie”; D. Gellner „Wiersze dla dzieci”; A. Frączek „Słoń na hulajnodze”, Legendy polskie: „Smok wawelski, Bazyliszek, Złota kaczka, Syrenka warszawska, Szewczyk Dratewka”; H. Ch. Andersen „Baśnie”; Ch. Perrault „Bajki”; J. i W. Grimm „Bajki”; C. Collodi „Pinokio”; A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn, Pippi”.

Program ma być przede wszystkim zachętą, by dzieci chętniej i częściej sięgały po książki. Stwarza on też możliwość samodzielnego i świadomego korzystania z książki jako dobrego źródła informacji. Mam nadzieję, że po realizacji programu „Lubimy czytać” książka stanie się wiernym przyjacielem dziecka.
 
6. EWALUACJA
 
Opracowany program poddany będzie ewaluacji całorocznej. Do zebrania opinii na temat prowadzonych zajęć wykorzystam ankietę ewaluacyjną skierowaną do dzieci oraz informacje zebrane w arkuszach obserwacji dziecka 6-letniego i diagnozie gotowości szkolnej sześciolatka.  
 
Proponowane sposoby monitoringu:
 1. ankieta dla dzieci,
 2. karty obserwacji dzieci ,
 3. zdjęcia ,
 4. diagnoza gotowości szkolnej ,
 5. kronika przedszkolna ,
 6. scenariusze zajęć, spotkań z autorami, konkursów,
 7. prace plastyczne,
 8. plan współpracy z biblioteką.
 9. zbiórka książek dla dzieci z ubogich rodzin.
 
7. BIBLIOGRAFIA  
 • Bogdanowicz M. “Metoda dobrego startu”, WSiP, Warszawa 1989;
 • Majchrzak I. “Wprowadzenie dziecka w świat pisma”, WSiP, Warszawa 1995;
 • Kamińska K. “Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym”, WSiP, Warszawa 1999;
 • Arciszewska E. “Sojusz metod” w: “Edukacja w przedszkolu”, Raabe 1998;
 • Grodzicka-Łada A. red. “ABC...Program wychowania przedszkolnego XXI wieku”, WSiP, Warszawa 2000;
 • Demel G. “Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola”, WSiP, Warszawa 1978
 • Salach I. “Propozycje zajęć i zabaw doskonalące umiejętność czytania”, “Iwanowski”, Płock 2002;
 • Żuchowska W. ‘’Oswajanie ze sztuką słowa’’, WSiP, Warszawa 1992;
 • Wychowanie w Przedszkolu, Bliżej Przedszkola- czasopisma.

Książka moim przyjacielem  - plan współpracy z Biblioteką Miejską w Mińsku Mazowieckim na rok szkolny 2007/2008. Grupa "Biedronki"

 

LISTOPAD

 1. Zorganizowanie w sali kącika książek i czytelni – zapoznanie dzieci z regulaminem czytelni w naszej sali.
 2. Wiersze o zwierzętach poetki Wandy Chotomskiej czytane przez p. Annę Kołowską – pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 3. „W bibliotece”- wycieczka do Biblioteki Miejskiej w Mińsku Mazowieckim – zapoznanie dzieci z czytelnią i wypożyczalnią, zachęcenie do korzystania z księgozbioru z Miejskiej Biblioteki Publicznej przez rodziców i dzieci. Spotkanie z pracownikami biblioteki.
 4. „Album Bajek”- założenie zeszytu, w którym dzieci wykonują ilustracje do treści wysłuchanego utworu.
 5. Systematyczne wypożyczanie z biblioteki książek dla całej grupy (raz w miesiącu).  

GRUDZIEŃ

 1. Zorganizowanie świątecznej zbiórki książek dla Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie w dniach 20. 11. 2007 – 7. 12. 2007r.
 2. Spotkanie z poetką p. Dorotą Gellner.
 3. Udział dzieci w spotkaniu z okazji 100-nej rocznicy urodzin Astrid Lindgren przygotowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej w Jakubowie.
 4. Zapoznanie dzieci ze zwyczajami bożonarodzeniowymi w krajach Unii Europejskiej na podstawie literatury.
 5. Zaproszenie rodziców do głośnego czytania dzieciom bajek.     
 STYCZEŃ
 1. Jan Brzechwa – zapoznanie z twórczością poety przez p. Annę Kołowską pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 2. ,,Wiersze Jana Brzechwy” – udział w między przedszkolnym konkursie recytatorskim przygotowanym przez Miejski Dom Kultury.
 3. Zaproszenie rodziców do głośnego czytania bajek.  

LUTY

 1. ,,Pipi” – zapoznanie z bohaterką książki Astrid Lindgren- wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 2. ,,Pipi Pończoszanka” – konkurs plastyczny wewnątrzgrupowy.
 3. Wystawa prac plastycznych w holu biblioteki.
 4. Zaproszenie rodziców do głośnego czytania dzieciom bajek.  

MARZEC

 1. Charls Perrault – zapoznanie dzieci z twórczością bajkopisarza francuskiego przez pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej p. Annę Kołowską.
 2. ,,Zakładka do książki” – konkurs dla rodziców i dzieci.
 3. Zaproszenie rodziców do głośnego czytania dzieciom bajek.  

KWIECIEŃ

 1. ,,Pięknie czytamy” – wewnątrzgrupowy konkurs czytania.
 2. ,,Moja książeczka” – konkurs dla rodziców i dzieci na książeczkę z własnym tekstem i ilustracjami.
 3. Zaproszenie rodziców do głośnego czytania dzieciom bajek.  

MAJ

 1. Spotkanie z poetą.
 2. Święto książki w przedszkolu.
 3. ,,Dzieci czytają dzieciom” – przygotowanie ulubionej bajki przez dobrze czytające dziecko i przeczytanie jej kolegom z grupy lub młodszym dzieciom.
 4. Zaproszenie rodziców do głośnego czytania dzieciom bajek.  
 


 

Przedszkole Miejskie nr 1

Ostatnio on-line:
rok temu

Polecane